ໃນ ສປປລາວ ກຸ່ມບູລິມະສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນ Pfizer

3 ກຸ່ມບູລິມະສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນ Pfizer ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ແກ່:

1. ຜູ້ສູງອາຍຸ 60 ປີ ຂື້ນໄປ ຈະມີການກວດເບິ່ງບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ຫຼັກຖານຢືນຢັນອື່ນໆ ທີ່ບົ່ງບອກອາຍຸ ຢ່າງລະອຽດ

2. ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ* (18 ປີ ຂຶ້ນໄປ) ຈະມີການກວດເບິ່ງຫຼັກຖານການປິ່ນປົວ ຫຼື ການບົ່ງມະຕິພະຍາດ ຫຼື ຢາທີ່ກິນເປັນປະຈຳ (ໃຫ້ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນປະຫວັດການປີ່ນປົວ) / ຜູ້ທີ່ມີນໍ້າໜັກມວນສານຮ່າງກາຍ (BMI) ເກີນ > 30
BMI = ນໍ້າໜັກ/ສ່ວນສູງກຳລັງ 2

3. ພະນັກງານແພດ ຫຼື ພະນັກງານດ່ານໜ້າທີ່ພາດໂອກາດສັກວັກຊີນຜ່ານມາ ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊະນິດໃດມາກ່ອນເທົ່ານັ້ນ (ແລະ ວັກຊີນບໍ່ສາມາດຖືກສັກແບບປົນຊະນິດກັນໄດ້)

*ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ:
– ພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງ
– ເບົາຫວານ
– ພະຍາດຫົວໃຈ
– ພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈ
– ພະຍາດຕັບ
– ພະຍາດຕຸ້ຍ (BMI >30 kg/m2)
– ມະເຮັງ
– ຜູ້ທີມີຄວາມປົກຜ່ອງທາງດ້ານພູ້ມຄູ້ມກັນ ລວມທັງຜູ້ທິມີການປ່ຽນຖ່າຍອະໄວຍະວະ
– ຜຸ້ທີ່ມີຄວາມດັນເລືອດສູງ
– ຜູ້ທີມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ທາງດ້ານພັນທຸກຳມາແຕ່ກຳເນີດ (Down syndrome)