ສະຖານທີ່ສ່ຽງປະຫວັດຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ 1 ມິຖຸນາ

ສະຖານທີ່ສ່ຽງໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ພົວພັນກັບປະຫວັດຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ. ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ວັນທີ່ 24-25-28 ພຶດສະພາ 2021.

-ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
-ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ ເຂົ້າຫ້ອງການ ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2021.
-ຄະນະສືກສາສາດ ພາກວິຊາ ພາສາຕ່າງປະເທດ 28 ພຶດສະພາ 2021.
-ຄະນະວິທະຍາສາດ-ທໍາມະຊາດ ພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕິ 15-21-22-23 ພຶດສະພາ 2021.

-ຕະຫຼາດວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ.
-ຕະຫຼາດຕານມີໄຊ ບ້ານຕານມີໄຊ.
-ຮ້ານພິດຊ່ສາ ຄອມປານີ ( pizza company) ສາຂາ ດົງໂດກ. ວັນທີ່ 31 ພຶດສະພາ 2021.
-ບ້ານ ໂພນປ່າເປົ້າ