ອາການສະແດງອອກຂອງ ໂ ຄ ວິ ດ -1 9 ສອງສາຍ ພັ ນ ຮ້ າ ຍ ແຮງ

ສາຍພັນ ເ ດ ລ ຕ າ ( ອິ ນ ເ ດ ຍ ) ເຈັບຫົວ, ເຈັບຄໍ, ຂີ້ມູກຍ້ອຍ, ບໍ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງການຮັບກິ່ນ-ລົດຊາດ, ອາການຄືເປັນຫວັດທົ່ວໄປ. ອາການສະແດງອອກ ຂອງ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ສອງສາຍ ພັ ນ ຮ້ າ ຍ ແຮງ.

ສາຍພັນ ອ າ ລ ຟ າ ( ອັ ງ ກິ ດ ) ມີໄຂ້, ຂີ້ມູກຍ້ອຍ, ໜາວສັ້ນ, ໄອ-ເຈັບຄໍ, ຫາຍໃຈຝືດ-ຖີ່, ເຈັບຫົວ, ບໍ່ໄດ້ກິ່ນ ບໍ່ໄດ້ລົດຊາດ, ອ່ອນເພຍ, ປວດຕົນໂຕ, ປວດຮາກ-ເຈັບທ້ອງ. ຫາກໄດ້ໄປສະຖານທີ່ສ່ຽງ ສຳ ພັ ດ ກັບກຸ່ມ ສ່ ຽ ງ  ແລະ ມີອາການໃດຫນຶ່ງຄວນໄປກວດຫາ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9.

Facebook Comments Box

Similar Posts