ພວກມັກຂາຍເຄື່ອງໂຄສະນາເກີນຈີງໃນເຟສບຸກອາດ ຖື ກ ຈຳ ຄຸ ກ ຕະຫຼອດຊີວິດດ້ວຍຄວາມໂລບ

ນັກຂາຍຄວນ ລ ະ ວັ ງ ໂຄສະນາເກີນຈິງ ຈະໄດ້ ຮັ ບ ໂ ທ ດ ຂໍຝາກເຖິງນ້ອງໆນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການໂຄສະນາ, ພະນັກງານຂາຍ ຄວນສຶກສາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ທີ່ໂຄສະນາ ວ່າ ຖື ກ ຕ້ອງ ຫຼື ເກີນຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື ບໍ່? ກັນໄວ້ດີກວ່າແກ້ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງ ການກະທໍາ ຜິ ດ ທາງ ອ າ ຍ າ ແລະ ຄວາມ ເ ສ ຍ ຫ າ ຍ ຕ່າງໆ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານ, ທຸລະກິດ, ຊັບສິນ, ກຽດສັກສີ ຊື່ສຽງ ແລະ ຜົ ນ ສ ະ ທ້ ອ ນ ອື່ນໆທີ່ຕາມມາ. ຕາມມາດຕາ 305 ຂອງ ປະມວນກົດໝາຍ ອ າ ຍ າ ກໍານົດວ່າ:

“ບຸກຄົນໃດ (ນິຕິບຸກຄົນ: ບໍລິສັດ…) ຫາກໂຄສະນາສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ເກີນຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື ບໍ່ ຖື ກ ຕ້ ອ ງ ໂດຍເຈດຕະນາ ຊຶ່ງກໍ່ຄວາມ ເ ສ ຍ ຫ າ ຍ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈະ ຖື ກ ລົງ ໂ ທ ດ ຕັ ດ ອິດສະລະພາບ ແຕ່ສາມເດືອນ ຫາ ສາມປີ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍ ບໍ່ ຕັ ດ ອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ຈະ ຖື ກ ປັບໃໝແຕ່ 5.000.000 ກີບ ຫາ 20.000.000 ກີບ. ຈາກບົດບັນຍັດຂອງມາດຕາດັ່ງກ່າວ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ຜູ້ທີ່ຈະມີຄວາມຮັບ ຜິ ດ ຊ ອ ບ ທາງ ອ າ ຍ າ ຕາມທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນກໍຕໍ່ເມື່ອຄົບ 4 ເຄື່ອງໝາຍອົງປະກອບ ຕໍ່ໄປນີ້:

1) ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີກະສຽນອາຍຸແຕ່ 15 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ບໍ່ເປັນ ບ້ າ ເ ສ ຍ ຈິ ດ ຫຼື ເປັນນິຕິບຸກຄົນ (ບໍລິສັດ…) ທີ່ຈົດທະບຽນຢ່າງ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມ ກົ ດ ໝ າ ຍ;

2) ໄດ້ໂຄສະນາສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ເກີນຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື ບໍ່ ຖື ກ ຕ້ ອ ງ;

3) ເປັນການກະທໍາໂດຍເຈດຕະນາ (ທັງໆທີ່ຮູ້ວ່າ ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ດີ ຫຼື ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ເກີນຄວາມເປັນຈິງ ແຕ່ກໍຍັງ ຈົ ງ ໃ ຈ ໂຄສະນາ)

(4) ໄດ້ສ້າງຄວາມ ເ ສ ຍ ຫ າ ຍ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຸປະໂພກ ຫຼື ຜູ້ບໍລິໂພກ.

ສໍາລັບການສ້າງຄວາມ ເ ສ ຍ ຫ າ ຍ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນີ້ ແມ່ນຂຶ້ນກັບ ຜົ ນ ເ ສ ຍ ຫ າ ຍ ຕົວຈິງ ທາງດ້ານຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ກຽດສັກສີ ແລະ ຊັບສິນ (ສໍາລັບຄວາມ ເ ສ ຍ ຫ າ ຍ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທາງດ້ານຊັບສິນແມ່ນ ມີມູນຄ່າເກີນກວ່າ 50.000.000 ຫ້າສິບລ້ານ ກີບ ຂຶ້ນໄປ) ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 63 ຂອງ ປະມວນ ກົ ດ ໝ າ ຍ ອ າ ຍ າ ສະບັບດັ່ງກ່າວ.