ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລັ ອ ກ ດ າ ວ ອອກໄປອີກວັນທີ 1-15 ກັນຍາ 2021

ສືບຕໍ່ ມ າ ດ ຕ ະ ການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ວັນທີ 1-15 ກັນຍາ 2021, ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານ ນ າ ຍົ ກ ລັດຖະມົນຕີ ອອກ ແ ຈ້ ງ ກ າ ນ: ສືບຕໍ່ປະຕິບັດ ມ າ ດ ຕະການ,​ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ຄ ວ ບ ຄຸ ມ ແລະ ສ ະ ກັ ດ ກັ້ ນ ການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ພ ະ ຍ າ ດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ອອກໄປອີກ 15 ວັນ,​ ນັບແຕ່ວັນທີ 1-15 ກັນຍາ 2021. ລາຍລະອຽດຕາມນີ້