ໄ ປ ໂ ຮ ງ ໝໍ ບໍ່ ທັ ນ ເ ລີ ຍ ອ ອ ກ ລູ ກ ກ ະ ທັ ນ ຫັ ນ

ນ າ ງ ນ້ ອ ຍ ເ ຈັ ບ ທ້ ອ ງ ອ ອ ກ ລູ ກ ກຳ ລັ ງ ຈ ະ ໄ ປ ໂ ຮງ ໝໍ ແ ຕ່ ໄ ປ ບໍ່ ທັ ນ ເ ລີ ຍ ອ ອ ກ ລູ ກ  ກ່ ອ ນ ຢູ່ ເ ຮື ອ ນ ຂໍ ໃ ຫ້ ປ ອ ດ ໄ ພ ທັ ງ ແ ມ່ ແ ລ ະ ລູ ກ ເ ດີ້  ເ ຫ ດ ເ ກີ ດ ທີ່ ແ ຂ ວ ງ ສ ະ ຫ ວັ ນ ນ ະ ເ ຂ ດ ວັ ນ ທີ 3 1 / 8 / 2 0 2 1