ຍຸງລາຍ ດູ ດ ເ ລື ອ ດ ງົວຄວາຍເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດ

ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ອັດຕະປືເລັ່ງສັກຢາ ວັ ກ ຊິ ນ ປ້ອງກັນ ພ ະ ຍ າ ດ ຜິວໜັງອັກເສບ ຕິ ດ ຕໍ່ ໃນສັດລ້ຽງປະເພດ ງົວ-ຄວາຍ ທີ່ກໍາລັງແຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ພາຍໃນແຂວງອັດຕະປື ພາຍຫຼັງທີ່ພະຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້ ລ ະ ບ າ ດ ເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນປີ 2021 ນີ້ ແລະ ມາຮອດປະຈຸບັນ ມີສັດປະເພດງົວ-ຄວາຍເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວແລ້ວ ຈໍານວນ 4.300 ກວ່າໂຕ ໃນນີ້ ປິ່ນປົວດີແລ້ວ 389 ໂຕ, ຕ າ ຍ 60 ໂຕ ແລະ ກຳລັງສືບຕໍ່ປິ່ນປົວອີກຈໍານວນໜຶ່ງ. ທ່ານ ເພັດທະນົງສັກ ຄໍາພູນວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ວ່າ:

ເພື່ອສະ ກັ ດ ກັ້ ນ ບໍ່ໃຫ້ພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ເປັນວົງກວ້າງນັ້ນ, ທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ປະຊາຊົນນໍາເອົາສັດລ້ຽງຂອງພວກເຂົາມາຮັບການສັກ ວັ ກ ຊີ ນ ພ້ອມທັງໄດ້ສົ່ງວິຊາການສັດຕະວະແພດຂອງແຂວງ, ເມືອງ ລົງແນະນໍາປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບວິທີການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ພະຍາດນີ້ ເປັນຕົ້ນເຊັ່ນ: ນໍາໃຊ້ ຢ າ ຂ້ າ ແມງໄມ້ ຫຼື ແມງ ດູ ດ ເ ລື ອ ດ ສີດ-ພົ່ນຕາມບໍລິເວນຄອກສັດ, ຮັກສາອະນາໄມຟາມລ້ຽງສັດບໍ່ໃຫ້ເປັນບ່ອນເພາະພັນຂອງແມງໄມ້ ດູ ດ ເ ລື ອ ດ, ບໍໍ່ໃຫ້ມີນໍ້າຂັງເປິເປື້ອນ ແລະ ຟາມລ້ຽງສັດຄວນປະຕິບັດຫຼັກການຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຊີວະພາບ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ, ຄວນມີການສີດ-ພົ່ນ ຢ າ ຂ້ າ ເ ຊື້ ອ ພາຫະນະຂອງຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ, ອຸປະກອນ ແລະ ເກີບ ຫຼື ໃສ່ຖົງເກີບດ້ວຍຖົງຢາງ ກ່ອນເຂົ້າໄປໃນຟາມລ້ຽງສັດ.

ພະຍາດດັ່ງກ່າວຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ຈາກອາການທີ່ເປັນຕຸ່ມພຸພອງຢູ່ຕາມຜີວໜັງຂອງສັດປະເພດງົວ ແລະ ຄວາຍ ຊຶ່ງເປັນພະຍາດທີ່ມີການ ແ ຜ່ ເ ຊື້ ອ ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄວ ເພາະມັນເປັນໄວຣັດຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນສະເພາະ ໂຕງົວ ແລະ ຄວາຍເທົ່ານັ້ນ ໂດຍພະຍາດນີ້ຈະບໍ່ສາມາດ ແ ຜ່ ເ ຊື້ ອ ໃຫ້ກັບຄົນ ຫຼື ສັດປະເພດອື່ນໆໄດ້, ເປັນພະຍາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍທີ່ເກີດຈາກສັດ ດູ ດ ເ ລື ອ ດ ປະເພດໂຕເຫັບ,ເຫຼືອກ,ຍຸງ,ຮິ້ນ ທີ່ໄປ ດູ ດ ເ ລື ອ ດ ສັດທີ່ເປັນພະຍາດແລ້ວໄປກັດ ຫຼື ດູ ດ ເ ລື ອ ດ ສັດໂຕອື່ນ ພ້ອມທັງເກີດຈາກການສຳຜັດກັນລະຫວ່າງສັດທີ່ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ແລ້ວກັບສັດທີ່ ແ ຂ ງ ແ ຮ ງ ກໍ່ຈະພາໃຫ້ສັດທີ່ ແ ຂ ງ ແ ຮ ງ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໄປນຳກັນ.