ພໍ່ອາຍຸ 60 ປາຍປີ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ໄດ້ແຕ່ຮັກສາຢູ່ເຮືອນເພາະບໍ່ມີ ລົ ດ ກູ້ ໄ ພ ມາຮັບ

ເປັນອີກກໍລະນີທີ່ຢາກເອົາມາແບ່ງປັນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ທັງເພື່ອເປັນກະບອກສຽງຂໍຄໍາແນະນໍາຈາກຜູ້ຮູ້ໃຫ້ກັບກໍລະນີນີ້ ຂໍຜູ້ຜ່ານ ປ ະ ສົ ບ ການຊ່ວຍແຊສິ່ງທີ່ເປັນ ປ ະ ໂ ຫ ຍ ດ ໃນການປິ່ນປົວ ໂ ຄ ວິ ດ ດ້ວຍໂຕເອງ ແກ່ຄອບຄົວນີ້ດ້ວຍ. ໂດຍເລື່ອງ ລ າ ວ ນີ້ ຖື ກ ນໍາມາເຜີຍ ແ ຜ່ ໂດຍຜູ້ໃຊ້ ເ ຟ ສ ບຸ ກ ທ່ານໜຶ່ງ ເຊິ່ງຜູ້ ກ່ ຽ ວ ໂ ພ ສ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງທຸກຢ່າງທີ່ ເ ກີ ດ ຂຶ້ນວ່າ:

“ສະບາຍດີ ຂໍອະນຸຍາດຖາມຜູ້ຮູ້ ຫຼື ຜູ້ມີ ປ ະ ສົ ບ ການຄອບຄົວທີ່ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ແນ່ ເພາະຄອບຄົວເຮົາ ຜູ້ເປັນພໍ່(ອາຍຸ 60+) ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ແລະ ຮູ້ຜົນມື້ວານນີ້ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2021 ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຍັງບໍ່ມາ ຮັ ບ ຕົ ວ ໄປ ຮັ ກ ສ າ ເຊິ່ງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ ຮັ ກ ສ າ ໄປຕາມອາການ. ຂະນະດຽວກັນ ຜູ້ ກ່ ຽ ວ ກໍ່ເຂົ້າໃຈ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ວ່າພວກເພິ່ນເຮັດວຽກ ໜັ ກ ໜ າ ພຽງໃດ ໂດຍອະທີບາຍ ອ ອ ກ ຜ່ານຄໍາເວົ້າວ່າ:

ແຕ່ເນື່ອງດ້ວຍມີ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ (ເຂົ້າໃຈວ່າ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ບໍ່ ສ າ ມ າ ດ ເບິ່ງ ແ ຍ ງ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ) ແຕ່ໃນກໍລະນີຄອບຄົວເຮົາມີຫ້ອງ ພັ ກ ທີ່ມີຫ້ອງນ້ຳ ໃ ນ ໂ ຕ (ເປັນຫ້ອງພັກຂອງ ຂ້ ອ ຍ ເອງ) ເຮົາແມ່ນ ສ າ ມ າ ດ ນຳເພິ່ນມາ ກັ ກ ດ່ ຽ ວ ໃນຫ້ອງນີ້ໄດ້ເອງເລີຍບໍ່ (ແບບ ຮັ ກ ສ າ ໄປຕາມ ອ າ ກ າ ນ ດ້ວຍຕົວເອງພາຍໃນຄອບຄົວ) ແລະຈະ ລັ ອ ກ ຫ້ອງທາງດ້ານນອກບໍ່ໃຫ້ ພໍ່ ອ ອ ກ ມາ ມີແຕ່ຈະ ປ່ ອ ນ ເຂົ້າ ປ່ ອ ນ ນ້ຳໃຫ້. ເພາະວ່າຕອນນີ້ ຄ ອ ບ ຄົ ວ ເຮົາແມ່ນຍັງລໍຖ້າ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ມາຮັບພໍ່ ຈຶ່ງ ເ ຮັ ດ ໄດ້ແຕ່ໃຫ້ເພິ່ນຖ້າຢູ່ແຕ່ໃນ ຫ້ ອ ງ ນອນ

(ຫ້ອງນອນຊັ້ນສອງທີ່ ບໍ່ ມີ ຫ້ ອ ງ ນ້ຳ ເຊິ່ງເວລາອາບນ້ຳແມ່ນຕ້ອງໄດ້ລົງມາທາງ ລຸ່ ມ ເຮືອນ) ໃນ ເ ຮື ອ ນ ກໍຍັງມີອີກ 5 ຄົນທີ່ ອ າ ໄ ສ ນຳ ກັ ນ ເຊິ່ງມັນເປັນຄວາມ ສ່ ຽ ງ ທີ່ຈະ ເ ຮັ ດ ໃ ຫ້ ອີກ 5 ຄົນຈະໄດ້ ຮັ ບ ເ ຊື້ ອ ໄປນຳ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຢາກຮູ້ວ່າເຮົາຈະຕ້ອງ ເ ຮັ ດ ແ ນ ວ ໃ ດ ເມື່ອພົບໃນ ກໍ ລ ະ ນີ ແບບນີ້.” ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຂໍເປັນອີກໜຶ່ງ ກ ະ ບ ອ ກ ສຽງ ຮຽກ ຮ້ ອ ງ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ຜ່ານ ປ ະ ສົ ບ ການ ປິ່ ນ ປົ ວ ຫຼື ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ມາກ່ອນ ມາຊ່ວຍແບ່ງປັນວິທີການ ປິ່ ນ ປົວ ຮັ ກ ສາ ຫຼື ເບິ່ງແຍງໂຕເອງຢູ່ ເ ຮື ອ ນ ໃຫ້ກັບກໍລະນີ ນີ້ ແ ນ່.