ສູນ ປິ່ ນ ປົວ ບໍ່ ມີ ແລ້ວ ສະຖານທີ່ ປີ່ ນ ປົວ ບໍ່ ພ ຽ ງ ພໍ

ເ ຕື ອ ນ ໄ ພ ໂ ຄ ວິ ດ ຂັ້ນ ຮ້ າ ຍ ແ ຮ ງ ວັນທີ 1/10/2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍ ແ ຈ້ ງ ຕໍ່ທຸກທ່ານທຸກ ພ າ ກ ສ່ ວ ນ ໃຫ້ຮັບຮູ້ນຳກັນ ສຳລັບ ຄົ ນ ເ ຈັ ບ ທີ່ມີ ຜົ ນ ເ ປັ ນ ບ ວ ກ ຕອນນີ້ ບໍ່ ມີ ສະຖານທີ່ ເ ຂົ້ າ ປິ່ ນ ປົ ວ ແລ້ວ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນ ລົ ດ ບໍ່ ໄ ປ ຮັ ບ ທີມລົດແມ່ນມີຄວາມ ກ ຽ ມ ພ້ອມ ສ ະ ເ ຫ ມີ ແຕ່ບັນຫາ ແ ມ່ ນ ສູນ ປິ່ ນ ປົວ ບໍ່ ມີ ແລ້ວ ສະຖານທີ່ ພັ ກ ເ ຊົ າ ເຂົ້າ ປີ່ ນ ປົວ ກໍ່ ບໍ່ ພ ຽ ງ ພໍ ສະນັ້ນ ຈົ່ງຮ່ວມ ແ ຮ ງ ຮ່ວມໃຈ ຜ່ານ ວິ ກິ ດ ນີ້ໄປດ້ວຍກັນ ເ ດີ້ ທຸກຄົນ