ຂໍ້ມູນອາຊີບຕ່າງໆທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດໃນມື້ນີ້ມີຫຼາຍອາຊີບແທ້

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ 349 ກໍລະນີ, ນໍາເຂົ້າ 4 ຂອງວັນທີ 1/11/2021 ມີດັງນິ້

1. ໂຮງງງານ ມີ 125 ກໍລະນີ (ໂຮງງານ CKL:82, ໂຮງງານVL: 39, ໂຮງງານຊານຕິກ: 1, ໂຮງງານກຽນວິ ໄລ: 1, ໂຮງງານ ຕັ ດ ຫຍິບສະການີ້: 1, ໂຮງງານນ້ໍາກ້ອນ: 1).

2. ນັກຮຽນ/ນັກ ສຶ ກ ສາ/ຄູອາຈານ ມີ 29 ກໍລະນີ 3. ພ ະ ນັກງານ ທ ະ ຫານ ມີ 25 ກໍລະນີ (ກອງພັນໃຫຍ່ | 605: 9)

4. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິ ສັ ດ/ເອກະ ຊົ ນ/ທະນາຄານ ມີ 25 ກໍລະນີ (ທະນາຄານການຄ້າ: 3, ທະນາຄານ ST: 3, ບໍລິ ສັ ດ ລາວໂທລະ ຄົມ : 1, ພ ະ ນັກງານຮ້ານ Mini Big C: 3, ບໍລິ ສັ ດ ໂຄລາວT2: 1,ຫ້ອງການຫວຍ: 1) :

5. ຄ້ າ ຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 18 ກໍລະນີ (ຕ ະ ຫຼາດສິໂຄ: 10)

6. ພ ະ ນັກງານ ຕໍ າ ຫຼວດ ມີ 4 ກໍລະນີ (ປກສ ບ້ານຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ: 2, ປ ກ ສ ນະຄອນຫຼວງ: 1, ກົມເສນາ ຕໍ າ ຫຼວດ: 1)

7. ພ ະ ນັກງານສາທາ ມີ 4 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍ ມ ະ ໂຫສົດ: 2 ( 1 ກໍລະນີຈາກພະແນກອະ ເ ຊື້ ອ)

8. ພ ະ ນັກງານລັດ ມີ 2 ກໍລະນີ (ອາກອນ ນຄຫຼ: 1)

9. ກໍ າ ມະ ກ ອ ນ ມີ 21 ກໍລະນີ

10. ຫວ່າງງານ ມີ 43 ກໍລະນີ (ຜູ້ເຖົ້າ: 5)

11. ເ ດັ ກ ຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ມີ 10 ກໍລະນີ

12. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 9 ກໍລະນີ

13. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 30 ກໍລະນີ