ກຸ່ມຄູ ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ຊາວຄ້າຂາຍ ກຸ່ມ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃຫມ່

ບັນຫາໃຫມ່ ກຸ່ມ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃຫມ່ ແມ່ນກຸ່ມຄູ ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ຮອງລົງມາແມ່ນຊາວຄ້າຂາຍ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ຄະນະສະເພາະກິດ ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2021 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກຸ່ມ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນກຸ່ມຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ລໍາດັບຮອງລົງມາແມ່ນກຸ່ມແມ່ ຄ້ າ ຊາວຂາຍ, ກຸ່ມ ກໍ າ ມະ ກ ອ ນ ໂຮງງານ ທີ່ເປັນໂຮງງານແຫ່ງໃໝ່ ແລະ ກຸ່ມ ພ ະ ນັກງານທີ່ຢູ່ເປັນກົມກອງ ເຊີ່ງ ພົ້ນເດັ່ນ ແມ່ນການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຂອງກຸ່ມນັກຮຽນຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ. ຕໍ່ບັນຫານີ້ ເຊິ່ງຄະນະສະເພາະກິດ ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ໂຮງຮຽນທຸກຊັ້ນ ທຸກແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ເປີດການຮຽນການສອນ ຈົ່ງມີມາດ ຕ ະ ການຮັດກຸມ ແລະ ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄູ ນັກຮຽນທຸກຄົນ ສາມາດດໍາເນີນການປ້ອງ ກັ ນ ຕົນເອງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ພ້ອມທັງຈັດສັນຫ້ອງຮຽນທີ່ຮັບປະກັນ ບໍ່ໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ໄກ້ສິດ ທັງສ່ຽງຕໍ່ການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ແລະ ແຜ່ ເ ຊື້ ອ ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ສໍາລັບກຸ່ມ ຄົ ນ ຂັບລົດທາງໄກ ທີ່ເປັນກຸ່ມທີ່ສາມາດນໍາຄວາມ ສ່ ຽ ງ ຂອງການແຜ່ ເ ຊື້ ອ ໄປກວ້າງໄກ ໄປສູ່ທຸກແຂວງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ອົງກອນ ຫຼື ບໍລິ ສັ ດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສົ່ງເສີມໃຫ້ ພ ະ ນັກງານຂັບລົດທຸກ ຄົ ນ ເຂັ້ມງວດໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ມີສະຕິທຸກຄັ້ງ ທີ່ຈອດແວ່ກິນອາຫານຕາມເສັ້ນທາງ. ສໍາລັບໂຮງງານທີ່ຍັງເປີດການ ເ ຮັ ດ ວຽກປົກກະຕິ ແລະ ມີກຸ່ມ ກໍ າ ມະ ກ ອ ນ ໂຮງງານ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃໝ່ຫຼວງຫຼາຍ ເຖິງວ່າ ກໍ າ ມະ ກ ອ ນ ໄດ້ໃສ່ຜ້າປິດປາກດັງ ລ້າງມື ແລະ ພ ະ ຍາຍາມຢູ່ຫ່າງກັນ. ແຕ່ຈຸດທີ່ ສ່ ຽ ງ ທີ່ສຸດຂອງໂຮງງານຄື ກໍ າ ມະ ກ ອ ນ ມາກິນເຂົ້າຢູ່ຈຸດດຽວກັນ ທີ່ໂຮງງານຈັດສັນໃຫ້. ນີ້ແມ່ນຄວາມ ສ່ ຽ ງ ສູງສຸດ ເພາະການກິນເຂົ້າໃນບໍລິເວນດຽວກັນ ກໍ າ ມະ ກ ອ ນ ທຸກ ຄົ ນ ຖອດຜ້າປິດປາກດັງໝົດ ເພື່ອກິນເຂົ້າ ແລະ ໂອ້ລົມກັນແບບບໍ່ໄດ້ໃສ່ເຄື່ອງປ້ອງກັນ.

ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຮງງານທຸກແຫ່ງ ຈົນທົບທວນຄືນມາດ ຕ ະ ການ ແລະ ພ ະ ຍາຍາມຈັດສັນ ໃຫ້ທຸກ ຄົ ນ ບໍ່ ສ່ ຽ ງ ຈັດສັນເວລາເລີກວຽກກິນເຂົ້າໃຫ້ ແ ຕ ກ ຕ່າງກັນ ຫຼືມີທາງເລືອກອື່ນທີ່ສ້າງສັນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ ພ ະ ນັກງານໄດ້ກິນເຂົ້າຂອງໄຜມັນ ແລະ ຢູ່ໄກກັນ. ຍີ່ງເຮັດໄດ້ດີ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ ກໍ າ ມະ ກ ອ ນ ປອດ ໄ ພ ແລະ ຜົນ ກ ະ ທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງໂຮງງານກໍ່່ຍັງດີເໝືອນເດີມ. ການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຍັງພົບໃນສະຖານບໍລິການສາທາລະນະສຸກບາງແຫ່ງ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແຕ່ການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ແມ່ນເກີດນໍາ ພ ະ ນັກງານຂອງໂຮງໝໍ ເຊັ່ນ ພ ະ ນັກງານອະນາໄມ ແລະ ພ ະ ນັກງານວິຊາການອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນກຸ່ມແພດ. ກຸ່ມ ຄົ ນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໄດ້ຮັບເຂົ້າ ປິ່ ນ ປົວ ແລະ ມີການແຍກປ່ຽວຢ່າງ ເ ຂັ້ ມ ງວດ. ສໍາລັບຂັ້ນສູນກາງ ນີ້ບໍ່ແມ່ນການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ພາຍໃນໂຮງໝໍ ແຕ່ພວກກ່ຽວ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ມາຈາກບ້ານ ທີ່ເປັນບ້ານແດງຢູ່ແລ້ວ. ສະນັ້ນ ການບໍລິການຂອງໂຮງໝໍສູນກາງ ຍັງດໍາເນີນຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ປະຊາຊົນສາມາດມາບໍລິການໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ