ໂຈນແຕ່ໂຕເປັນຕົວລະຫຼົກໃຊ້ມີດແທງຜູ້ໂດຍສານຫຼາຍຄົນ

ເກີດ ເ ຫ ດ ການລະທຶກ ຂ ວັ ນ ໃນຂະບວນລົດ ໄ ຟ ໃຕ້ດິນໂຕກຽວເມໂທ, ປະເທດ ຍີ່ ປຸ່ນເມື່ອມີຊາຍ ຄົ ນ ໜຶ່ງຖື ມີ ດ ອາລະ ວ າ ດ ພາຍໃນລົດ ໄ ຟ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ເກີດ ໄ ຟ ໄໝ້ພ້ອມຜູ້ໂດຍສານ 17 ຄົ ນ ໄດ້ຮັບ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ.

ເ ຫ ດ ການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ 2021 ເມື່ອຜູ້ໂດຍສານຫຼາຍສິບ ຄົ ນ ກ ຳ ລັງເດີນທາງດ້ວຍລົດ ໄ ຟ ໃຕ້ດິນມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ໃຈກາງເມືອງເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນ ບຸ ນ ຮາ ໂ ລ ວິນ

ແຕ່ແລ້ວ ເ ຫ ດ ການບໍ່ ຄ າ ດ ຝັນກໍເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີ ຊ າ ຍ ໄວ 24 ປີ ຄົ ນ ໜຶ່ງສວມຊຸດກາ ຕູ ນ ຄ້າຍຄືກັບຊຸດຮາ ໂ ລ ວິນ ໃຊ້ ມີ ດ ແ ທ ງ ຜູ້ໂດຍສານຢ່າງ ບ້   າ ຄັ່ ງ ກ່ອນຈະ ຖື ກ ຈັ ບ ກຸ ມ ໃນທີ່ເກີດ ເ ຫ ດ.

ສື່ ຍີ່ ປຸ່ນລາຍງານວ່າ ຊ າ ຍ ໄວ 70 ປີ ຖື ກ ແ ທ ງ ຈົ ນ ໄດ້ຮັບ ບາ  ດ ເ ຈັ ບ ສ າ ຫັ ດ ແລະມີ ຜູ້ ໄດ້ຮັບ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ ໂດຍລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 17 ຄົ ນ

ໂຊກດີທີ່ລົດ ໄ ຟ ສາຍດັ່ງກ່າວສາມາດຈອດສຸກ ເ ສີ ນ ເພື່ອໃຫ້ ຜູ້ ໂດຍສານຫຼົບ ໜີ ຈາກທີ່ເກີດ ເ ຫ ດ ໄດ້. ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຕ ຳ ຫຼວດໄດ້ດຳ ເ ນີ ນ ການສືບ ສ ວ ນ -ສວບ ສ ວ ນ ມື ມີ ດ ຜູ້ກໍ່ ເ ຫ ດ ເຊິ່ງເຂົາໄດ້ສາ ລ ະ ພາບວ່າຕ້ອງການ ຂ້ າ ຄົ ນ ຢ່າງໜ້ອຍສອງ ສົ ບ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບ ໂ ທ ດ ປ ະ ຫ າ ນ ຊີ ວິ ດ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການ ໂ ຈ ມ ຕ ີ ລັກສະນະດັ່ງກ່າວແມ່ນຂ້ອນຂ້າງເກີດຂຶ້ນຍາກໃນປະເທດ ຍີ່ ປຸ່ນແຕ່ ເ ຫ ດ ການໃນວັນອາທິດ ຖື ເປັນການ ໂ ຈ ມ ຕີ ດ້ວຍ ມີ ດ ຄັ້ງທີສອງເທິງລົດ ໄ ຟ ເຊິ່ງຄັ້ງທຳອິດເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງຕົ້ນເດືອນ ສິງຫາ ຜ່ານມາ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານ 10 ຄົ ນ ໄດ້ຮັບ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ.