ທໍ າ ລ າ ຍ ລ ະ ເ ບີ ດ ໃຫຍ່ຢູ່ແຂວງຫົົວພັນ

ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021 ທີມງານພາກສະໜາມ ຂອງ ໂຄງການເກັບກູ້ ລ ະ ເ ບີ ດ ແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາ ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ສໍາເລັດການ ທໍ າ ລ າ ຍ ລ ະ ເ ບີ ດ ໃຫຍ່ຢ່າງມີຄວາມປອດໄພຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການ, ລ ະ ເ ບີ ດ ດັ່ງກ່າວແມ່ນຕົກຄ້າງຢູ່ທີ່ ບ້ານນໍ້ານາດ,

ເມືອງຫົວເມືອງ, ແຂວງຫົົວພັນ ເຊິ່ງເປັນ ລ ະ ເ ບີ ດ ໃຫຍ່ 750 ປອນ ແລະ ມີຟິວ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ປະເພດ 123 ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄປ ທໍ າ ລ າ ຍ ຢູ່ບ່ອນອື່ນໄດ້ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ ທໍ າ ລ າ ຍ ລ ະ ເ ບີ ດ ຢູ່ກັບທີ່.