ແ ຮ ງ ງ າ ນ ລ າ ວ ປ ະ ທ້ ວ ງ ບໍ່ຢາກ ກັ ກ ໂ ຕ ເພາະການເປັນຢູ່ແອອັດ

ວັນທີ 1/9/2021 ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ “ອີ ກ ແ ລ້ ວ ເກິດຄວາມ ວຸ້ ນ ວ າ ຍ ຢູ່ສູນກັກຕົວ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີເຫດ ຜິ ດ ຖ ຽ ງ ກັ ນ ລະຫວ່າງ ແ ຮ ງ ງ າ ນ ລ າ ວ ກັບ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່

ສາຍເຫດແມ່ນ ແ ຮ ງ ງ າ ນ ລ າ ວ ເກິດຄວາມ ເ ຄັ່ ງ ຄ ຽ ດ ຍ້ອນ ຖຶ ກ ກັ ກ ຕົ ວ ດົ ນ ປະກອບກັບຄວາມ ແ ອ ອັ ດ ໃນສູນ ລວມເຖິງ ຄ່ າ ໃ ຊ້ ຈ່ າ ຍ ທີ ບໍ່ ພ ຽ ງ ພໍ

ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ ຢ າ ກ ກັ ກ ຕົ ວ ຕໍ່ ແຕ່ທາງ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ ບໍ່ຍິນຍອມ ຈຶ່ງເກິດ ຜິ ດ ຖ ຽ ງ ກັນ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ແຕ່ເຫດການກໍ່ຈົບລົງ ດ້ ວ ຍ ດີ ໂດຍບໍ່ມີໃຜເປັນຫຍັງ”