ສື ກ ສ າ ຂໍ້ມູນການ ຮັ ບ ມື ຈຸດອ່ອນຂອງ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9

ລອງມາອ່ານເບິ່ງວ່າ ສິ່ງທີ່ຈະ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ໄ ວ ຣັ ດ ມັນ ຢ້ າ ນ ແລະ ຕ າ ຍ ໄດ້ ມີຫຍັງແນ່??

1. C O V I D – 1 9 ຢ້ າ ນ ແສງແດດ ຫລື ລັງສີ U V – A ເພາະວ່າ ມັນຊ່ວຍສ້າງ ພູ ມ ຄຸ້ ມ ກັ ນ ໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮົາ ມັນຊ່ວຍສ້າງ ວິ ດ ຕ າ ມິ ນ D ທີ່ຈະມາຊ່ວຍສ້າງ ເ ມັ ດ ເ ລື ອ ດ ຂ າ ວ ແລະ ກ ະ ດູ ກ.

2. ຢ້ າ ນ ອຸ ນ ນ ະ ພູ ມ ສູງ 56 ອົງສາ ມັນ ຈ ະ ຕ າ ຍ ໃນ 1-4 ນາທີ ອາກາດບ້ານເຮົາ 32 ອົງສາ ຖ້າ ໄ ວ ຣັ ດ ຕົກລົງພຶ້ນ ມັນ ຈ ະ ຕ າ ຍ ໃນ 30-60 ນາທີ ສະນັ້ນເຮົາຄວນປຸງອາຫານດ້ວຍຄວາມ ຮ້ ອ ນ ສູ ງ ກິນຮ້ອນ ລວມເຖິ່ງການ ຊັ ກ ເ ຄື່ ອ ງ ດ້ວຍລະບົບ ນ້ຳ ຮ້ ອ ນ.

3. ຢ້ າ ນ ອາກາດທີ່ ຖ່ າ ຍ ເ ທ ດີ ເຊັນ: ທົ່ງຫຍ້າ ສະໜາມ ແຕ່ບໍ່ຄວນເປັນບ່ອນທີ່ມີຄົນຢູ່ຢ່າງ ໜ າ ແ ໜ້ ນ.

4. ຢ້ າ ນ ຢ າ ຂ້ າ ເ ຊື້ ອ ພວກ ຄໍຣີນ ຫລື ພວກ ຢ າ ລ້ າ ງ ຫ້ ອ ງ ນ້ຳ ເຊິ່ງສາມາດ ຂ້ າ ເ ຊື້ ອ C O V I D ໄດ້ 99%.

5. ຢ້ າ ນ ເ ອ ລ ກໍ ຫໍ ບໍລິສຸດ 75% ໃຊ້ໃນການ ຂ້ າ ເ ຊື້ ອ ໄດ້ດີສຸດ ສາມາດ ຂ້ າ ເ ຊື້ ອ C O V I D ໄດ້ 99% ສາມາດນຳມາເຮັດຄວາມ ສ ະ ອ າ ດ ຕາມຮ່າງກາຍ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ສ່ວນເຈວລ້າງມື້ ສ່ວນຫລາຍຈະມີ ເ ອ ລ ກໍ ຫໍ ປະສົມຢູ່ພຽງ 50-70% ນັ້ນ ມັນຊ່ວຍ ຂ້ າ ເ ຊື້ ອ ໄດ້ພຽງ 50-80% ເທົ່ານັ້ນ.

6. ຢ້ າ ນ ການລ້າງມືໃສ່ ສ ະ ບູ ຫລັກການສຳຄັນຄື ໃນການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ໂ ຕ ເອງຈາກ C O V I D ເພາະເຮົາໃຊ້ມື ຢິ ບ ຈັ ບ ສິ່ງຂອງຫຼາຍຢ່າງ ດັ່ງນັ້ນ ການ ລ້ າ ງ ມື ໃສ່ ສ ະ ບູ ປະຈຳ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດ ຄ ວ າ ມ ສ່ ຽ ງ ຂອງການ ປົ ນ ເ ປື້ ອ ນ ເ ຊື້ ອ ໂ ຣ ກ ໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

7. ຢ້ າ ນ ພູ ມ ຄຸ້ ມ ກັນຂອງ ມ ະ ນຸ ດ ພວກເຮົາມີ ພູ ມ ຄຸ້ ມ ກັ ນ ມາແຕ່ເກີດຢູ່ແລ້ວ ສະນັ້ນ ໝັ່ນອອກ ກຳ ລັ ງ ກ າ ຍ ປະຈຳ ນອນໃຫ້ພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ ຮ່ າ ງ ກ າ ຍ ໄດ້ພັກ ຈະໄດ້ພ້ອມ ສູ້ ກັ ບ ພະຍາດ ຕ່ າ ງ ໆ ໄດ້ດີຂຶ້ນ.