ບໍລິ ສັ ດ ຈຳ ປ າ ຫອມ ເລີ່ມສົ່ງເຂົ້າລາວງວດທຳອິດ ເ ຈ າ ະ ຕະຫຼາດ ອີ ຢູ

ນັບເປັນ ບ າ ດ ກ້າວສໍາຄັນສໍາລັບເຂົ້າ ລ າ ວ ໃນຕະຫຼາດພາກພື້ນກໍ່ຄືສາກົນພາຍຫຼັງທີ່ບໍລິສັດ ຈໍ າ ປ າ ຫອມການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າຈໍາ ກັ ດ ຜູ້ດຽວໄດ້ເລີ່ມສົ່ງອອກເຂົ້າ ລ າ ວ ງວດທໍາອິດ 50 ໂ ຕ ນ ໄປຍັງຕະຫຼາດສະພາບເອີຣົບ ຫຼື ອີ ຢູ ທີ່ມີປະເທດເບ່ວ ຢ້ ຽ ມ ເປັນປາຍທາງຮັບຊື້ ທັງນີ້ບໍລິສັດມີແຜນສົ່ງໄປຕື່ມອີກຫຼາຍພັນ ໂ ຕ ນ ແຕ່ບັນຫາ ຄືການຮັກສາ ຄຸ ນ ນະພາບເຂົ້າຫຼັງເກັບກ່ຽວຍັງເປັນສິ່ງທີ່ ທ້ າ ທ າ ຍ ສໍາລັບເຂົ້າລາວຊຶ່ງບໍລິ ສັ ດ ຕ້ອງການ ທຶ ນ ຮອນຕື່ມໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບ ປຸ ງ ຂະບວນການ ຜ ະ ລິ ດ ເຂົ້າ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມຄຸນ ນ ະ ພາບຂອງ ຕ ະ ຫຼາດຕ້ອງການ.

– ພິທີຈັດສົ່ງເຂົ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຫ້ ກ ຽ ດ ເຂົ້າ ຮ່ ວ ມ ມີ ທ່ານ ໄຊຍະເພັດ ນໍລະສິງ ຫົວ ຫ ນ້ າ ກົມສົ່ງເສີມ ການຄ້າກະຊວງ ອຸ ດ ສາຫະ ກໍ າ ແລະການ ຄ້ າ, ທ່ານ ບຸນເຖິງ ດວງສະຫວັນ ຫົວຫນ້າກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະ ກິ ດ ຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະກາງ, ທ່ານ ນາງ ວັນມະນີ ວັນນະ ສານ ຫົວຫນ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະການ ຄ້ າ ນະຄອນຫຼວງ, ທ່ານ ປອ ຫຼ້າສາຍ ນວນທະສິງ ຫົ ວ ຫ ນ້ າ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ນະຄອນຫຼວງ, ທ່ານ ຄໍາ ປະດິດ ເ ຂັ ມ ມານິດ ເຈົ້າເມືອງໄຊທານີ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນາງ ບຸນຮຽງ ພົມມີໄຊ ຜູ້ອໍາ ນ ວ ຍ ການບໍລິ ສັ ດ ຈໍາປາຫອມ ການ ຄ້ າ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກຈໍາ ກັ ດ ເປີດເຜີຍຕໍ່ທີມ ຂ່ າ ວ ຫນັງສືພິມ ເ ສ ດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ ພວກເຮົາ ວ່າ: ດ້ວຍບຸນ ຄຸ ນ ຂ ອ ງ ພັກ ແລະລັດຖະບານໂດຍສະເພາະກະຊວງອຸດສາຫະ ກໍ າ ແລະການຄ້າ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ຕະຫຼອດຮອດທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເບື້ອງລັດທີ່ໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ຂ້ າ ມ ຜ່ານຄວາມຫຍຸ້ງ ຍ າ ກ ໃນດ້ານຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານທຶນຮອນໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ 3% ກອງທຶນສົ່ງ ເສີມວິສາຫະ ກິ ດ ຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະກາງຂອງກົມສົ່ງເສີມທຸລະ ກິ ດ ຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະກາງ ແລະໂຄງການ BAF 2 ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍສົ້ມ ທົບທຶນ 50% ຈ້າງທີ່ປຶກສາ, ວິຊາການ ແລະໃນສະພາບ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ທີ່ ກ ຳ ລັງ ລ ະ ບ າ ດ ແ ຮ ງ ໃນປະຈຸບັນກໍ່ບໍ່ເປັນອຸປະ ສັ ກ ເຮັດໃຫ້ສາ ມ າ ດ ສົ່ງອອກເຂົ້າງວດທໍາອິດຂອງບໍລິສັດໄປຍັງຕະຫຼາດ ຍັ ກ ໃຫຍ່ຂອງ ໂ ລ ກ ກໍ່ຄື ອີ ຢູ ໄດ້ຢ່າງຫາຍກັງວົນ.

– ສໍາລັບການສົ່ງອອກໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເປັນການ ທົ ດ ລອງມີທັງຫມົດ 50 ໂ ຕ ນ ແມ່ນເປັນຫມາກຜົນຂອງການສົ່ງເສີມກຸ່ມຊາວນາ ປູ ກ ເຂົ້າໂຄງການຜະລິດກະສິ ກໍ າ ເປັນ ້ ສິນ ຄ້ າ ຂອງກະຊວງກະສິ ກໍ າ ຊຶ່ງທະນາຄານໂລກໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນໃນການໃຫ້ ກູ້ ຢື ມ ທຶນ ແລະຄິດວ່າທາງບໍລິ ສັ ດ ຈະໄດ້ຮັບທຶນສົມທົບຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ ່ໃນມໍ່ໆນີ້ ເພື່ອມາສົມທົບພັດທະນາອຸປະກອນເຄື່ອງມືການຜະລິດໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະໄດ້ ມ າ ດ ຖານກວ່າເກົ່າ ແລະໃນອະນາຄົດຕໍ່ຫນ້າອັນໃກ້ນີ້ບໍລິ ສັ ດ ຈະມີການເຊັນສັນຍາກັບບໍລິ ສັ ດ ຮັບຊື້ປາຍທາງຕື່ມອີກບໍ່ຫຼຸດ 2-3 ພັນ ໂ ຕ ນ ຕໍ່ຄັ້ງຂະນະທີ່ບໍລິສັດທີ່ຮັບຊື້ມີຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າຈາກ ລ າ ວ ຫຼາຍແສນ ໂ ຕ ນ ຕໍ່ປີ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມນີ້ແມ່ນຄວາມພາກພູມໃຈຂອງສິນ ຄ້ າ ກໍ່ຄືເຂົ້າ ລ າ ວ ເຮົາກໍ່ມີຄຸນນະພາບສາ ມ າ ດ ແຂ່ງຂັນບໍ່ ແ ພ້ ຊາດອື່ນໃດໃນ ໂ ລ ກ ຊຶ່ງໃນຕໍ່ຫນ້າເພື່ອໃຫ້ສາ ມ າ ດ ຮັກສາ ແລະຕອບສະຫນອງໄດ້ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນສໍາ ຄັ ນ ແມ່ນຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດບໍລິ ສັ ດ ຈໍາປາຫອມ ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການທຶນ ດ ອ ກ ເບ້ຍ ຜ່ອນຜັນຕື່ມອີກ 5 ລ້ານໂດລາເພື່ອມາປັບປຸງພັດທະນາຂະບວນການຜະ ລິ ດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຄື່ອງມືກົນ ຈັ ກ ການຜະລິດ, ຂະຫຍາຍ ກຸ່ ມ ຜະລິດ, ທຶນເກັບຊື້, ໂຮງ ອົ ບ ເຂົ້າ ແລະ ໂຮງສີທີ່ສະໄຫມໃຫ້ໄດ້ຕາມ ຄຸ ນ ນະພາບ ແລະ ມ າ ດ ຕະຖານຕາມທີ່ລູກ ຄ້ າ ຕ້ອງການ.

່ທັງນີ້ທ່ານ ນາງ ບຸນຮຽງ ພົມມີໄຊ ຢໍ້າຕື່ມວ່າ: ບໍລິ ສັ ດ ຕົ້ນເປັນຂອງຄົນລາວນ້ອຍໆແຕ່ຕັ້ງຄວາມ ຄ າ ດ ຫວັງຢາກເປັນບໍລິ ສັ ດ ຕົວແບບຂອງລາວໃນການສົ່ງອອກ ເຂົ້າ ລ າ ວໄ ປຕະ ຫຼ າ ດ ສາກົນ ສະນັ້ນ, ທຶ ນ ໃນການພັດທະນາຄືສີ່ງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ ໂດຍປະຈຸບັນບໍລິສັດໄດ້ສົ່ງ ເ ສີ ມ ຊາວນາປູກເຂົ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກທັງຫມົດ 600 ກວ່າ ຄອບຄົວລວມເນື້ອທີ່ 600 ກວ່າ ເ ຮັ ກ ຕ າ ທີ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍັງບໍ່ ລ ວ ມ ກັບຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ມີການເຊັນ ສັ ນ ຍ າ ກັບກຸ່ມຊາວນາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.