ພົບເຫັນ ຜູ້ ຊ າ ຍ 11 ຄົ ນ ແ ມ່ ຍີ ງ 5 ຄົ ນ ກ ຳ ລັງດື່ມ ເ ບ ຍ ເລີຍເຊີນຂື້ນຫ້ອງການ

ກ ອ ງ ບັນຊາການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ຄວາມສະຫງົບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກພາກສ່ວນເປັນ ເ ຈົ້ າ ການປະຕິບັດ ສິ ດ -ພັນທະຂອງຕົນປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນວຽກງານຮັກສາຄວາມ ສ ະ ຫ ງົ ບ ຖ້າພົບເຫັນປະ ກົ ດ ກ າ ນ ທີ່ເປັນໜໍ່ ແ ໜ ງ ທີ່ ຜິ ດ ຕໍ່ ກົ ດ ໝ າ ຍ ໃຫ້ລາຍງານ, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ, ວິດີໂອ, ສຽງ ແລະ ຫຼັກ ຖ າ ນ ອື່ນໆ ມາຍັງທາງ ວັ ອ ດ ແອັບເບີ 020 28899774 ຮັບ ແ ຈ້ ງ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອຮ່ວມ ແ ຮ ງ ຮ່ ວ ມ ໃຈກັນ ປ້ ອ ງ ກັ ນ, ສະ ກັ ດ ກັ້ນ ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ບໍ່ໃຫ້ ແ ຜ່ ລ າ ມ ເປັນວົງກວ້າງ.

ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ປກສ ເມືອງຈັນທະບູລີ ແກ້ໄຂກຸ່ມຕັ້ງວົງ ຊຸ ມ ແຊວ ເ ຫຼົ້ າ – ເ ບ ຍ ຢູ່ອາ ພ າ ດ ເມັ້ນ ໃນເວລາ 1:30 ໂມງ ກ າ ງ ຄືນ ຂອງວັນທີ 25 ກັນຍາ 2021 ປກສ ເມືອງຈັນທະບູລີ, ສນ 1191, ປກສ ກຸ່ມ 5 ໜອງທາ ແລະ ອົງການປົກ ຄ ອ ງ ບ້ານ ໄດ້ລົງແກ້ໄຂ ກຸ່ ມ ຕັ້ງວົງ ຊຸ ມ ແຊວ ຢູ່ອາ ພ າ ດ ເມັ້ນ ເ ຄ ເ ອ ສ໌ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານຫ້ວຍຫົງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນ.ວ ພົບເຫັນ ໄ ວ ລຸ້ ນ ຈໍານວນ 16 ຄົນ ຍິ ງ 5 ຄົນ. ຈຶ່ງໄດ້ ເ ຊີ ນ ຂຶ້ນ ຫ້ ອ ງ ການ ເຮັດບົດ ບັ ນ ທຶ ກ ສຶກສາ ອົ ບ ຮົມ ແລະ ປັ ບ ໄ ໝ ຕາມ ຄຳ ສັ່ ງ ເລກທີ 016 |ຈນວ ກຳນົດໄວ້.

Facebook Comments Box

Similar Posts