ນັ່ງດື່ມ ເ ບ ຍ 3 ຄົນເລີຍ ຖື ກ ຈັ ບ ປັ ບ ໃ ໝ

ກ ອ ງ ບັນຊາ ກ າ ນ ປກສ ນະຄອນ ຫຼ ວ ງ ວຽງຈັນ ຮຽກ ຮ້ ອ ງ ມາຍັງ ເ ຈົ້ າ ຂອງ ກິ ດ ຈະການໃຫ້ເປັນ ເ ຈົ້ າ ການໃນການ ປ້ ອ ງ ກັນ, ສະ ກັ ດ ກັ້້ ນ ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຖ້າ ເ ມີ ນ ເ ສີ ຍ ປ່ອຍໃຫ້ ເ ຄ ຫ າ ສະຖານທີ່ຕົນເອງ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບເປັນບ່ອນຕັ້ງວົງ ຊຸ ມ ແຊວ ເ ຫຼົ້ າ ເ ບ ຍ ທີ່ເປັນສາ ເ ຫ ດ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຂະຫຍາຍອອກສູ່ ວົ ງ ກວ້າງ ຖ້າ ລ ະ ເ ມີ ດ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ກວດພົບຈະດຳ ເ ນີ ນ ຕາມ ກົ ດ ໝ າ ຍ ຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ ຍົ ກ ເ ວັ ນ ຮຽກ ຮ້ ອ ງ ສັງຄົມຖ້າພົບເຫັນການ ລ ະ ເ ມີ ດ ລາຍງານມາເບີ ວ ອ ດ ແອັບ ປກສ ນວ 020 28899774.

ພະແນກ ສັນຕິ ບ າ ນ ປກສ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ລົງ ແ ກ້ ໄ ຂ ຄົນສັນຊາດ ຫ ວ ຽ ດ ນາມ ຊຸ ມ ແຊວ ເ ຫຼົ້ າ ເ ບ ຍ ເວລາ 20 ໂມງ 15 ນາທີ ພະແນກສັນຕິ ບ າ ນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ລົງ ກ ວ ດ ກາ ແ ກ້ ໄ ຂ ກຸ່ມຄົນຕັ້ງວົງ ຊຸ ມ ແຊວ ເ ຫຼົ້ າ ເ ບ ຍ ຢູ່ຫ້ອງແຖວເຂດ ບ້ານດົງປ່າລານທົ່ງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນວ ພົບເຫັນສັນຊາດ ຫ ວ ຽ ດ ນາມຈຳນວນ 3 ຄົນທີ່ ກ ຳ ລັງຕັ້ງວົງ ຊຸ ມ ແຊວ ເ ຫຼົ້ າ ເ ບ ຍ ລ ະ ເ ມີ ດ ຄຳ ສັ່ ງ ເລກທີ 016/ຈນວ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຈຶ່ງໄດ້ສຶກສາ ອົ ບ ຮົ ມ ໃຫ້ພວກ ກ່ ຽ ວ ຮັ ບ ຮູ້- ເ ຂົ້ າ ໃຈ ພ້ອມທັງນຳໃຊ້ ມ າ ດ ຕ ະ ການ ປັ ບ ໃ ໝ ຕາມລະ ບ ຽ ບ ການ.