ໂ ຈ ນ ປ້ ຸ ນ ຊິ ງ ຊັ ບ ໃຊ້ ມີ ດ ແ ທ ງ 3 ແ ມ່ ລູ ກ

ວັນທີ 2/10/2021 ໂສມຫນ້າ ໂ ຈ ນ ທີ່ກໍ່ ເ ຫ ດ ໃຊ້ ມີ ດ ແ ທ ງ 3 ແ ມ່ ລູ ກ ຢູ່ ບ້ານໄຮ່ຜາວຽງ ເມືອງຍົມມະ ລ າ ດ ແຂວງຄຳມ່ວນ ສ່ວນ ແ ຮ ງ ຈູ ງ ໃຈ ມັ ນ ຫວັງ ປ້ ຸ ນ ຊິ ງ ຊັ ບ, ເ ຈົ້ າ ຫ ນ້ າ ທີ່ ກ ຳ ລັ ງ ຕາມ ຈັ ບ, ລູ ກ ໃຜ ຫ ລ າ ນ ໃຜມາ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊ ອ ບ ຕໍ່ຄອບຄົວ ຜ້ ູ ຖື ກ ເ ຄ າ ະ ຮ້ າ ຍ ດ້ວຍ