ແພດ ໝໍ ຈີ ນ ເຄີຍ ເ ຕື ອ ນ ປະຊາ ຊົ ນ ລ າ ວ ກ່ຽວກັບ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9

ຊ່ວງ ເດືອນເມສາ 2020 ແພດ ໝໍ ຈີ ນ ເຄີຍ ເ ຕື ອ ນ ຖ້າປະຊາ ຊົ ນ ລ າ ວ ເຮົາຍັງ ຖື ເ ບົ າ ເຊີ່ງໄດ້ ເ ຕື ອ ນ ວ່າ : ຂ້ ອ ຍ ອອກມາ ເ ຕື ອ ນ ທຸກ ຄົ ນ ຢາກໃຫ້ທຸກ ຄົ ນ ພາກັນ ຮັ ກ ສ າ ສຸຂະພາບ ແລະ ລ ະ ມັ ດ ລ ະ ວັ ງ ໂ ຕ ແນ່ເດີ້ ຈາກການ ປ ະ ຊຸ ມ ຂອງກະຊວງສາທາ ມື້ ນີ້ ແພດ ຈີ ນ ປະເມີນໃຫ້ປະເທດ ເ ຮົ າ ວ່າ ຖ້າມີການ ລ ະ ບ າ ດ ປະເທດ ລ າ ວ ຈະ ຮັ ບ ບໍ່ ໄ ຫ ວ ເພາະເຄື່ອງມືການ ແ ພ ດ ບໍ່ ທັ ນ ສ ະ ໄ ຫ ມ ບໍ່ ພ ຽ ງ ພໍ ເຄື່ອງ ກ ວ ດ ກໍ່ໄດ້ ຜົ ນ ຊ້ າ ການ ຄັ ດ ກ ອ ງ ຄົນກໍ່ບໍ່ໄດ້ ມ າ ດ ຕ ະ ຖານ ການ ກັ ກ ໂ ຕ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ດີ ເພາະຢູ່ກັນ ກິ ນ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ ກັ ນ ເປັນ ກຸ່ ມ ກ້ ອ ນ ຄົນພາຍນອກກໍ່ໄປມາຫາ ສູ່ ກັນຢູ່ ຢູ່ ຈີ ນ ເພິ່ນ ກັ ກ ຕົ ວ ແມ່ນ ກັ ກ ໂ ຕ ປ່ ຽ ວ ກິ ນ ໃ ຜ ກິ ນ ມັ ນ ຢູ່ ຮ່ ວ ມ ກັນຕ້ອງ ເ ວັ້ ນ ໄ ລ ຍ ະ ຫ່ າ ງ ທາງທີ່ດີ ຢ່ າ ອອກໄປໃສ ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນ ອອກໄປຕ້ອງ ໃ ສ່ ຜ້ າ ປິ ດ ປ າ ກ ໃສ່ ຖົ ງ ມື ລ້ າ ງ ມື ໃສ່ສະບູ່ ເ ປັ ນ ປະຈຳ ອອກບ້ານໄປກັບ ບ້ າ ນ ຕ້ອງອາບນ້ຳ ປ່ ຽ ນ ເ ຄື່ ອ ງ ໂ ລ ດ ດ້ວຍຄວາມເປັນ ຫ່ ວ ງ ເດີ, ແລະອີກຂໍ້ຄວາມໜື່ງໄດ້ບອກວ່າ ສະບາຍດີເພື່ອນທຸກ ຄົ ນ ແລະຊາວ ລ າ ວ ທົ່ວປະເທດ ມື້ ນີ້ ຮູ້ສືກບໍ່ສະບາຍໃຈ ແລະຄົງຈະນອນ ບໍ່ ຫຼັ ບ ຫຼັງຈາກລົມກັບທີມ ງ າ ນ ທີ່ຫາກໍ່ປະ ຊຸ ມ E O C ຮ ວ່ ມ ກັບຊ່ຽວຊານ ຈີ ນ,

ເຊີ່ງເພີ່ນໄດ້ເວົ້າຫຼາຍ ຢ່ າ ງ ເຖີງການ ຖື ເ ບົ າ ແລະ ການປະ ໝ າ ດ ຂອງຄົນ ລ າ ວ ເຮົາຕໍ່ກັບການ ປ ອ້ ງ ກັ ນ ພ ະ ຍາດ ຮ້ າ ຍ ນີ້, ຖ້າຄົນ ລ າ ວ ເຮົາບໍ່ພ້ອມໃຈກັນປະຕິບັດ ມ າ ດ ຕ ະ ການ ປ້ ອ ງ ກັນຕົນເອງຢ່າງ ເ ຄັ່ ງ ຄັ ດແລ້ວ ລ າ ວ ເຮົາ ຈ ະ ຕ າ ຍ ເ ກື່ ອ ນ ກັນ, ບໍ່ ແ ຕ ກ ຕ່າງຫຍັງກັບຊາວ ອີ ຕ າ ລີ່ ເພາະໂຮງໝໍ ອຸປະກອນ ແລະ ບຸກຄະລາ ກ ອ ນ ການແພດເຮົາ ບໍ່ ພ ຽ ງ ພໍ ທີ່ຈະ ຮັ ບ ມື ກັບການ ລ ະ ບ າ ດ ແນ່ນອນ, ປົ ວ ຜູ້ຫນື່ງ ຍັ ງ ຜູ້ຫນື່ງ ຄິດເບີ່ງນຳກັນວ່າເຄື່ອງຊ່ວຍ ຫ າ ຍ ໃຈຂອງພວກເຮົາມີຈັກເຄື່ອງ?? ໂຮງໝໍເຮົາມີຈັກ ຫ້ ອ ງ ນອນ?? ແພດໝໍເຮົາມີ ຈັ ກ ຄົນ? ຖ້າແພດ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຕື່ມເດຈະ ເ ຮັ ດ ແນວໃດ?? ເບິ່ງຄົນທີ່ ຕ າ ຍ ລະເນລະ ນ າ ດ ນັ້ນ, ແມ່ນຍ້ອນບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ ປິ່ ນ ປົ ວ ບໍ່ແມ່ນ ຕ າ ຍ ຍ້ອນປົວ ບໍ່ ດີ ສະນັ້ນທຸກຄົນ ຢ່ າ ຖື ເ ບົ າ ເ ດັ ດ ຂ າ ດ. ເຄັ່ງ ຄັ ດ ເດີຖ້າໃຜບໍ່ທັນ ຢ າ ກ ຕ າ ຍ ພະຍາດອັນນີ້ມັນ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ຍີ່ງກວ່າ ທີ່ ຄິ ດ ຄຸມບໍ່ຢູ່ ອີ່ ຫຼີ ແທ້ໃດ, ໃຜທີ່ຍັງບໍ່ທັນ ຢ າ ກ ຕ າ ຍ ຢ່າງ ທໍ ລ ະ ມ າ ນ ຍ້ອນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ແມ່ນຕ້ອງ ຕື່ ນ ຕົ ວ ປະຕິບັດຕາມ ຄຳ ສັ່ ງ ຂອງລັດຖະບານ ຢ່ າ ອອກນອກເຮືອນ (ຍົ ກ ເ ວັ້ ນ ຜູ້ທີ່ມີພັນທະ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊ ອ ບ ຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ໄປຊື້ເຄື່ອງອຸປະ ໂ ພ ກ ບໍລິ ໂ ພ ກ ແລະ ໄປ ໂ ຮ ງ ໝໍ)