ໂອໂຫ!!!ເງິນໄຫຼອອກນອກປະເທດປະມານ 34 ລ້ານໂດລາຕໍ່ເດືອນ

ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດ ຊຸດທີ IX ເມື່ອວັນທີ 1 ພ ະ ຈິກ 2021 ທີ່່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງ ທຫລ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍມີເນື້ອໃນບາງຕອນທີ່ສໍາຄັນວ່າ: 9 ເດືອນຂອງປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ປະເທດເຮົາຍັງຂາດດຸນດ້ານການບໍລິການ ແລະ ຂາດດຸນລາຍຮັບຂັ້ນໜຶ່ງກັບຕ່າງປະເທດ ໂດຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີ ກ ະ ແສເງິນໄຫຼອອກນອກປະເທດປະມານ 303 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ປະມານ 34 ລ້ານໂດລາຕໍ່ເດືອນ) ຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົນ ກ ະ ທົບຈາກຫຼາຍດ້ານບໍ່ວ່າຈະເປັນການແຜ່ລະບາດຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9, ການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ລາຄານໍ້າມັນ, ລາຄາຄໍາ, ລາຄາສະບຽງອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ.

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທຫລ ໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ຕາມທິດແກ້ໄຂຜົນ ກ ະ ທົບຈາກ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ແລະ ຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງເສດຖະກິດ ໂດຍໄດ້ດໍາເນີນການຮັກສາອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງ ທຫລ ໄວ້ໃນລະດັບເທົ່າກັບລະດັບທີ່ມີການປັບຫຼຸດໃນຕົ້ນປີຜ່ານມາ, ຮັກສາ ອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບໄວ້ ໃນລະດັບເທົ່າທີ່ມີການປັບຫຼຸດໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2021 ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍດ້ານສະພາບຄ່ອງໃຫ້ແກ່ລະບົບທະນາຄານ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນ ກ ະ ທົບຈາກ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ທີ່ໄດ້ອະນຸມັດທັງໝົດແລ້ວໃຫ້ແກ່ ລູກຄ້າຈໍານວນ 503 ລາຍຊຶ່ງມາຮອດເດືອນ ກັນຍາ 2021 ໄດ້ເບີກຖອນນໍາໃຊ້ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 1.665 ຕື້ ກີ ບ ໃນນັ້ນ, ເປັນສິນເຊື່ອໃຫ້ຂະແໜງກະສິ ກໍ າ, ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງ ສັ ດ ກວມ 58% ຂອງຍອດການປ່ອຍກູ້ທັງໝົດ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນໃຫ້ຂະແໜງຫັດຖະ ກໍ າ, ອຸດສາຫະ ກໍ າ ປຸງແຕ່ງ, ຂະແໜງການ ທ່ອງທ່ຽວ, ການບໍລິການປິ່ນອ້ອມ ແລະ ທຸລະກິດອື່ນໆ ທີ່ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການສົ່ງອອກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກວມ 39%, ແຂວງວຽງຈັນ ກວມ 18%, ຈໍາປາສັກ ກວມ 11% ຂອງຍອດການ ປ່ອຍກູ້ທັງໝົດ ແລະ ຢູ່ບັນດາແຂວງອື່ນໆ ໃນທົ່ວປະເທດ.

ພ້ອມນີ້ ໄດ້ສະໜອງແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ແກ່ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ (SME) ຜ່ານກະຊວງການເງິນຈໍານວນ 100 ຕື້ ກີ ບ, ໄດ້ປະ ກອບສ່ວນແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງດ້ານງົບປະມານດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ຄື: ຈັດຕັ້ງປະມູນຂາຍ ພັນທະບັດຄັງເງິນໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ບັນດາກອງທຶນໄດ້ຈໍານວນ 968 ຕື້ ກີ ບ, ພ້ອມທັງຂາຍພັນທະບັດລັດຖະບານ ຜ່ານ ຕ ະ ຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໄດ້ກວ່າ 1.073 ຕື້ ກີ ບ ແລະ 33,3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ທ່ານ ສອນໄຊ ໄດ້ລາຍງານຕື່ມວ່າ: ສະເພາະການປະຕິບັດການແກ້ ໄຂບັນຫາ ໜີ້ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ (ບ້ວງ 10.000 ຕື້ ກີ ບ) ດ້ວຍຮູບການ ອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈ ເປັນສອງໄລຍະນັ້ນ ເຊິ່ງປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 3.300 ຕື້ ກີ ບ ໃນນີ້, ທະນາຄານກາງໄດ້ ຮັບຊື້ພັນທະບັດບ້ວງອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈ ຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມສະພາບຄ່ອງໃຫ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ສາມາດສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນເສດຖະກິດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ສ່ວນດ້ານນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກ ຕ ະ ຫຼາດ ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ. ໃນນີ້ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດ ຕ ະ ການທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ ແມ່ນປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຮ້ານແລກປ່ຽນ ເ ງິ ນ ຕາໃຫ້ຮັດກຸມ ໂດຍໄດ້ຢຸດຮັບການສະເໜີ ແລະ ຢຸດການອອກໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນ ເດືອນມິຖຸນາ 2021 ແລະ ດໍາເນີນການຫັນຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາໄປເປັນຮ້ານ ແລກປ່ຽນຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃນການແລກປ່ຽນເງິນຕາຊຶ່ງຮ້ານທີ່ບໍ່ຫັນເປັນຮ້ານຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນເງິນຕາຕາມລະບຽບ ກົ ດ ໝາຍ.