ຈັ ບ ໄດ້ແລ້ວ ໂ ຈ ນ ກໍ່ ເ ຫ ດ ແ ທ ງ 3 ແ ມ່ ລູ ກ

ຈັ ບ ໂ ຕ ໄດ້ແລ້ວເດີ ຄົ ນ ຜູ້ ທີ່ກໍ່ ເ ຫ ດ ແ ທ ງ 3 ແມ່ລູກ ຢູ່ເຂດ ບ້ານໄຮ່ຜາວຽງ ເມືອງຍົມມະລາດ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຂອບໃຈ ເ ຈົ້ າ ຫ ນ້ າ ທີ່ຂັ້ນບ້ານ ຂັ້ນເມືອງ ທີ່ຊ່ວຍນຳ ຈັ ບ ຂອບໃຈນຳພີ້ນ້ອງທາງ ເ ຟ ສ໌ ທີ່ຊ່ວຍ ແ ຊ ຣ໌ ແລະໃຫ້ ກ ຳ ລັງໃຈ, ຂ່ າ ວ ກ່ອນໜ້ານີ້ ວັນທີ 2/10/2021 ໂສມຫນ້າ ໂ ຈ ນ

ທີ່ກໍ່ ເ ຫ ດ ໃຊ້ ມີ ດ ແ ທ ງ 3 ແ ມ່ ລູ ກ ຢູ່ ບ້ານໄຮ່ຜາວຽງ ເມືອງຍົມມະ ລ າ ດ ແຂວງຄຳມ່ວນ ສ່ວນ ແ ຮ ງ ຈູ ງ ໃຈ ມັ ນ ຫວັງ ປ້ ຸ ນ ຊິ ງ ຊັ ບ, ເ ຈົ້ າ ຫ ນ້ າ ທີ່ ກ ຳ ລັ ງ ຕາມ ຈັ ບ, ລູ ກ ໃຜ ຫ ລ າ ນ ໃຜມາ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊ ອ ບ ຕໍ່ຄອບຄົວ ຜ້ ູ ຖື ກ ເ ຄ າ ະ ຮ້ າ ຍ ດ້ວຍ