ໜ່ວຍກູ້ໄພເດີກດືນທ່ຽງຄືນກໍ່ຍັງເລາະຮັບ ຄົ ນ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ

ວັນທີ 2/10/2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໜ່ວຍກູ້ໄພໄດ້ ໂ ພ ສ ວ່າ “ເຖີງຈະ ເ ດິ ກ ຈະ ເ ມື່ ອ ຍ ຊ່ຳໃດ ພວກເຮົາຈະຕັ້ງ ໜ້ າ ສູ້ ແລະ ຕ ອ ບ ໂຕ້ ໄວ ລັ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ໃຫ້ເຖີງ ທີ່ ສຸ ດ. ເບິ່ງ ພ າ ບ ການຂົນສົ່ງ ຄົ ນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ.

ຢ່ າ ຖື ເ ບົ າ ເດີ້ພີນ້ອງ ລ າ ວ ເຮົາ ພີນ້ອງ ເ ຮົ າ ທຸກຄົນຕ້ອງລະ ມັ ດ ລະ ວັ ງ ບໍ່ຈຳເປັນບໍ່ ພົ ບ ປ ະ ນຳໃຜ. ຢູ່ ຫ່ າ ງ ກັນໄວ້ ໃສ່ຜ້າ ປິ ດ ປາກ ປິ ດ ດັງ ໝັ່ນ ລ້ າ ງ ມື ດ້ວຍເຈວ ລ້ າ ງ ມື ພີນ້ອງ ເ ຮົ າ ເອີ້ຍ ເ ຮັ ດ ໃດ ພ ະ ຍາດນີ້ຈະ ໝົ ດ ໄປ ເຮົາມາ ຮ່ ວ ມ ກັນດີບໍ່

ຊ່ວຍກັນ ຢຸ ດ ຢັ້ງ ພ ະ ຍາດອັນນີ້ຈາກປະເທດ ເ ຮົ າ ເຮົາບໍ່ ຊ່ ວ ຍ ກັນ ໃຜຈະ ຊ່ ວ ຍ ເຮົາພີນ້ອງ ເ ອີ້ ຍ ຢຸ ດ ເ ຊື້ ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ ຕອນທີຍັງ ຢຸ ດ ໄດ້ ດີກວ່າ ປ່ອຍໄປຈົນ ຄຸ ມ ບໍ່ຢູ່ ຊ່ວຍກັນ ແ ຊ ຮ ຮຽກ ຮ້ ອ ງ ທຸກຄົນໃຫ້ທຸກຄົນ ຊ່ ວ ຍ ກັນ ຢຸ ດ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ບໍ່ໃຫ້ ແ ຜ່ ລ າ ມ ໄປໄກກວ່ານີ້ໄດ້ ຂອບໃຈພີນ້ອງ ລ າ ວ ເຮົາທຸກຄົນ”