ຜ່ າ ຕັ ດ ເອົາ ລູ ກ ອອກ ໃຫ້ກັບ ຄົ ນ ເ ຈັ ບ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໄດ້ປອດ ໄ ພ

ວັນທີ 2/10/2021 ທີ່ ໂຮງຫມໍ ມິ ດ ຕະພາບ 150 ຕຽງ ແພດໝໍ ໄດ້ຊ່ວຍ ຜ່ າ ຕັ ດ ເອົາ ລູ ກ ອອກ ໃຫ້ກັບ ຄົ ນ ເ ຈັ ບ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ສຳເລັດ ແລະ ປອດ ໄ ພ , ຊົມເຊີຍ ທີ ມ ງານແພດໝໍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຖິງຈະ ສ່ ຽ ງ ຕໍ່ການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ກໍຕາມ ຕ້ອງໄດ້ເອົາ ຊີ ວິ ດ ຕົນເອງເຂົ້າ ສ່ ຽ ງ ແລະ ຫ່ າ ງ ຈາກຄອບຄົວ ເພາະຫຼັງຈາກສຳເລັດການ ຜ່ າ ຕັ ດ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ ກັ ກ ຕົ ວ ເອງເພື່ອ ຕິ ດ ຕາມອາການຕາມ ມ າ ດ ຕ ະ ການ 14 ວັນ.