ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟປະເພດແອັດຊັງຂາດປໍ້າແລ້ວ

ສາເຫດນໍ້າມັນ ເ ຊື້ ອ ໄ ຟ ປະ ເ ພ ດ ແອັດຊັງ ຂາດປໍ້າ ຫລາຍແຫ່ງໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນລະຫວ່າງ ທ້າຍອາທິດ ເດືອນ ຕຸລາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ຫາ ຕົ້ນອາທິດ ເດືອນ ພະຈິກ 2021 ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ບາງແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ມີປາກົດການນໍ້າມັນແອັດຊັງຂາດປໍ້າຢູ່ຫລາຍແຫ່ງ ເຮັດໃຫ້ສັງ ຄົ ມ ສົງໄສ ແລະ ຢາກຮູ້ເຖິ່ງສາເຫດຂອງການຂາດນໍ້າມັນດັ່ງກ່າວ. ປາກົດການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສອບຖາມພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າມັນ ເ ຊື້ ອ ໄ ຟ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາບນໍ້າມັນຂາດໃນບາງປໍ້າໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແມ່ນຍ້ອນ ຄວາມສາມາດນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນຂອງຫລາຍ ບໍລິ ສັ ດ ມີຂໍ້ ຈຳ ກັດຫລາຍຢ່າງ

ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການສະຫນອງ ເ ງິ ນ ຕາຂອງທະນາຄານ ບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງໃນການສັ່ງຊື້ນໍ້າມັນ ບວກກັບ ລາຄານໍ້າມັນ ຕ ະ ຫລາດໂລກໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນນໍາເຂົ້າສູງກວ່າ ລາຄາທີ່ລັດຖະບານກຳນົດໄວ້ໃນໂຄງສ້າງລາຄານໍ້າມັນ(ຂາດທຶນ). ໃນສ່ວນ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າມັນ ເ ຊື້ ອ ໄ ຟ ລາວ ແມ່ນກໍມີການນຳເຂົ້າໃນແຕ່ລະວັນຕາມປົກກະຕິ ແຕ່ມີຈຳນວນໜ້ອຍ ຕາມຄວາມສາມາດຊື້ໄດ້ ແລະ ກໍແບ່ງປັນໃຫ້ປໍ້າຕົວແບບ ແລະ ປໍ້າຕົວແທນຂອງຕົນເທົ່ານັ້ນໃນ ຈຳ ນວນ ຈຳ ກັດເຊັນກັນ. ຖ້າສະພາບການຂາດແຄນ ເ ງິ ນ ຕາຂອງປະເທດເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບແກ້ໄຂບັນຫາການນໍ້າມັນຂາດໃນບາງຊ່ວງ, ບາງເຂດ ບາງແຂວງ ຍັງຈະຍັງເກີດມີຢູ່ ແລະ ຄິດວ່າບັນຫານີ້ອາດເປັນໄລຍະ ສັ້ ນ ໆເທົ່ານັ້ນ.