ສປປລາວ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຫຼາຍແທ້ໆໃນ ມື້ ນີ້ ກົດອ່ານເລີຍ

ມື້ ນີ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຫຼາຍເນາະໂດຍສະເພາະໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 3/11/2021