ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ 1.062 ຄົ ນ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ +3 ຄົ ນ

ສປປ ລາວ ບັນທຶກ ສະຖິຕິໃໝ່ ມີໂຕ ເ ລ ກ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ຕໍ່ມື້ ສູງສຸດ ຕັ້ງແຕ່ມີການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ເ ຊື້ ອ ໃນປະເທດ ແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ,

ມີຍອດການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນວັນທີ 3/11/2021 ສູງເຖິງ 1.062 ຄົ ນ ແລະ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ເພີ່ມ +3 ຄົ ນ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1, ສະຫວັນນະເຂດ 1 ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ 1)