ທໍ າ ລ າ ຍ ສວນກັນຊາ 4,2 ເຮັກຕາ

ເມືອງວຽງທອງ​ ທໍ າ ລ າ ຍ ສວນກັນຊາ 4,2 ເຮັກຕາ ໃນວັນທີ 2 ພ ະ ຈິກ 2021 ນີ້ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ ປກຊ-ປກສ ເມືອງ, ທ ະ ຫານກອງພັນງໍ 617 ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ ໄດ້ສົມທົບກັບ ອໍ າ ນາດການປົກຄອງ ບ້ານອຸດົມໄຊ, ເມືອງວຽງທອງ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ລົງ ກ ວ ດ ກາແກ້ໄຂບັນຫາການ ລັ ກ ລອບປູກ ຝິ່ ນ, ປູກ ກັ ນ ຊ າ ຂອງປະຊາ ຊົ ນ ຢູ່ເຂດບ້ານດັ່ງກ່າວ.

ໃນການລົງໄປກວດກາຄັ້ງນີ້ໄດ້ພົບເຫັນສວນປູກ ກັ ນ ຊ າ ຈໍ າ ນວນ 8 ສ ວ ນ ມີເນື້ອທີ ປະມານ 4,2 ເ ຮັ ກ ຕ າ, ມີ 4.447 ຂຸ ມ, ປະເມີນນໍ້າ ໜັ ກ ປະມານ 22.235 ກິ ໂ ລ ກຼ າ ມ, ພ້ອມທັງ ກັ ກ ຕົວເຈົ້າຂອງສວນໄດ້ 1 ຄົ ນ, ສ່ວນ 7 ສວນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ເ ຈົ້ າ ຂອງສວນ ຕໍ່ກັບສວນທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເຈົ້າຂອງນັ້ນເຈົ້າ ໜ້ າ ທີ່ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ ຕິ ດ ຕາມກວດກາຄືນເພື່ອນໍາມາ ດໍ າ ເນີນຄະ ດີ ຕາມລະບຽບ ກົ ດ ໝາຍ.

ຕໍ່ກັບສວນ ກັ ນ ຊ າ ທີ່ພົບເຫັນ ເຈົ້າ ໜ້ າ ທີ ໄດ້ພ້ອມກັນ ທໍ າ ລາຍດ້ວຍການ ຕັ ດ, ຈູ ດ ໄ ຟ ຖີ້ມ. ການລົງແກ້ໄຂການ ລັ ກ ລອບປູກ ຝິ່ ນ, ປູກ ຄັ ນ ຊ າ ຂອງປະຊາ ຊົ ນ ຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອເປັນການ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ການ ລັັ ກ ລອບປູກ ຝິ່ ນ,

ປູກ ຄັ ນ ຊ າ ຂອງປະຊາ ຊົ ນ ຢູ່ເມືອງວຽງທອງຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງຈົນກ່ວາບໍ່ມີ ແລະ ກໍ່ເປັນການປະ ຕິ ບັດຕາມວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາ ຍ າ ເ ສ ຕິ ທີ່ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ.