ກວດພົບອີກແລ້ວໂຄງການມູນຄ່າເກີນຈິງແລະນອກແຜນຫລາຍຮ້ອຍຕື້ກີບ

ຕາມການລາຍງານຂອງ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ພ ະ ຈິກ 2021, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ, ລັດຖະມົນ ຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຊີ້ແຈງ ຕໍ່ຄໍາຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ(ສສຊ) ໃນຫລາຍບັນຫາກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນໃນຂອບ ເຂດທົ່ວປະ ເທດ, ແຕ່ບັນຫາທີ່ ສສຊ ມີຄວາມສົນໃຈຫລາຍອີກປະການໜຶ່ງ ກໍແມ່ນຄວາມຄືບໜ້າໃນການ ກ ວ ດ ກາ ຄືນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າສູງເກີນຈິງ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂຂອງລັດຖະບານ. ຕໍ່ບັນຫານີ້, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ: ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ໄດ້ດໍາເນີນຫລາຍ ມາດ ຕ ະ ການ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການລົງທຶນຂອງລັດ ມີປະສິດທິ ຜົ ນ ສູງເທື່ອລະກ້າວ, ອັນສໍາຄັນແມ່ນ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ ສ ະ ເພາະກິດ ເພື່ອຊີ້ນໍາການ ກ ວ ດ ກາ ຜົ ນ ການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ເ ລ ກ ທີ 34 ອອກມາຕື່ມອີກ ເພື່ອແບ່ງຄວາມຮັບພິຊອບລະຫວ່າງຄະນະ ສ ະ ເພາະກິດ ຂັ້ນສູນກາງ ໃຫ້ຮັບພິຊອບກວດກາໂຄງການທີ່ມີ ມູນຄ່າ 10 ຕື້ ກີ ບ ຂຶ້ນໄປ.

ສ່ວນຂັ້ນຂະແໜງການ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນກວດກາໂຄງການລົງທຶນທີ່ມີມູນຄ່າ 10 ຕື້ ກີ ບ ລົງມາ ເຊິ່ງການກວດກາໄດ້ດໍາເນີນມາ ແຕ່ເດືອນ ສິງຫາ 2019 ມາຮອດເດືອນ ເມສາ 2021, ຜ່ານການກວດ ກາຕົວຈິງຂອງຄະນະ ສ ະ ເພາະ ກິດຂັ້ນສູນກາງເຫັນວ່າກວດກາທັນ 206 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າຫລາຍກວ່າ 97.834 ຕື້ ກີ ບ. ໃນນີ້ ກວດ ກາສໍາເລັດ 760 ໂຄງການ ເທົ່າກັບ 63% ຂອງແຜນການ, ມີມູນຄ່າຫລາຍກວ່າ 55.492 ຕື້ ກີ ບ ແລະ ຜ່ານການກວດກາຄືນເຫັນວ່າມີຕົວເລກບໍ່ສອດຄ່ອງຈໍານວນ 1.781 ຕື້ກວ່າ ກີ ບ ແລະ 383.000 ໂດ ລ າ ສະຫະລັດ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເກັບ ກູ້ ຄືນ ແລະ ຫັກອອກຈາກມູນຄ່າໂຄງການ. ນອກນີ້, ຍັງພົບເຫັນໂຄງ ການ ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານ ການຮັບຮອງຈາກສະພາ (ນອກແຜນ) ຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ພົບເຫັນອີກ 121 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າຕາມສັນຍາສູງກວ່າມູນຄ່າໂຄງການທີ່ ຄິ ດ ໄລ່ຕາມຫົວໜ່ວຍ ຂອງກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ ກໍ າ ນົດປະ ມານ 20% ຂຶ້ນໄປ ເທົ່າກັບ 3.127 ຕື້ ກີ ບ.

ສໍາລັບໂຄງການທີ່ ມີມູນຄ່າ 10 ຕື້ ກີ ບ ລົງມາ ໃນຂອບ ເຂດທົ່ວປະເທດ ມີ ຈໍ າ ນວນ 4.336 ໂຄງການ, ລວມມີມູນຄ່າກວ່າ 11.693 ຕື້ ກີ ບ. ໃນນີ້ ໄດ້ ກ ວ ດ ກາ ສໍາເລັດແລ້ວ 1.244 ໂຄງການ ເທົ່າກັບ 28,7% ຂອງແຜນການ ແລະ ຍັງ ພົບເຫັນຕົວ ເ ລ ກ ມູນຄ່າ ທີ່ບໍ່ສອດຄອງທັງໝົດ 26,38 ຕື້ ກີ ບ ແລະ 15.400 ກວ່າ ໂ ດ ລາສະຫະລັດ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເກັບ ກູ້ ຄືນ ແລະ ຫັ ກ ລົ ບ ອອກ ຈາກມູນຄ່າໂຄງ ການ. ນອກນີ້ ຍັງພົບເຫັນໂຄງການທີ່ສະພາບໍ່ທັນຮັບຮອງ (ໂຄງການນອກແຜນ) ຈໍ າ ນວນ 23,91 ຕື້ ກີ ບ ແລະ ກວດພົບອີກ 62 ໂຄງການທີ່ມີມູນ ຄ່ າ ຕາມສັນຍາສູງກວ່າໂຄງການທີ່ ຄິ ດ ໄລ່ຕາມຫົວຫນ່ວຍ ຂອງ ກ ະ ຊວງກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກໍານົດອີກປະມານ 20% ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຕໍ່ລອງເພື່ອ ໃຫ້ມູນຄ່າໂຄງການ ຫຍັບຫລຸດ ລົ ງ ມາຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສົມ ເ ຫ ດ ສົມຜົນ.