ພໍ່ແມ່ປະກັນອ້າຍກົກຈື່ງຕ້ອງໄດ້ລ້ຽງນ້ອງທັງ 4 ຄົນຍ້ອນພໍ່ແມ່ໄປຄົນລະທາງ

ຕົ້ນເດືອນ ພ ະ ຈິກ 2021 ກ່ອນໜ້ານີ້ ເຄີຍມີກໍລະນີຂອງ ເ ດັ ກ ນ້ອຍ ຄົ ນ ໜຶ່ງຊື່ “ຟູກ” ທີ່ຮຽນຢູ່ຊັ້ນປະຖົມ ແຕ່ຕ້ອງ ເ ຮັ ດ ໜ້າທີ່ເປັນເສົາຫຼັກຂອງຄອບຄົວເພື່ອລ້ຽງນ້ອງສີ່ ຄົ ນ ດ້ວຍຕົວ ຄົ ນ ດຽວ. ຫຼັງຈາກມິຜູ້ ຄົ ນ ໄກຄຽງ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບບັນດາໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ໂອ້ລົມກັບນ້ອງ ກໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າ

ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທັງຫມົດແມ່ນ ລູ ກ ຂອງແມ່ ແຕ່ ຄົ ນ ລະພໍ່ ຫຼັງຈາກທັງສອງໄດ້ ຍ່ າ ຮ້າງກັນ. ພໍ່ເລືອກທີ່ຈະ ຖີ້ ມ ລຸ ກ ໆໄປມີຄອບຄົວໃຫມ່. ສ່ວນ ແ ມ່ ກໍຕ້ອງໄປຊອກຫາວຽກ ເ ຮັ ດ ງານທຳຢູ່ແຂວງຕ່າງໆເພື່ອໄດ້ເງິນ ມາລ້ຽງທຸກ ຄົ ນ ສະນັ້ນ ລ າ ວ ຈຶ່ງປ່ອຍໃຫ້ ລູ ກ ຫ້າ ຄົ ນ ຂອງ ລ າ ວ ຕ້ອງໃຊ້ຊິ ວິ ດ ດ້ວຍຕົວເອງ.

ເກືອບຫນຶ່ງປີແລ້ວ ດົນໆຈະກັບມາເທື່ອໜຶ່ງ. ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍ ຕ້ອງອາໄສຢູ່ເຮືອນເຊົ່າໃນ ແຂວງບູລິລຳ ປະເທດ ໄ ທ. ເພື່ອຈະມີບ່ອນນອນ ໃນຊ່ວງທີ່ ແ ມ່ ບໍ່ຢູ່ ນ້ອງ ຟູກ ຕ້ອງຮັບ ຜິ ດ ຊອບ ດູແລທຸກຢ່າງ ດ້ວຍຄວາມທີ່ເປັນອ້າຍ ກົ ກ ໃນແຕ່ລະ ມື້, ນ້ອງຈະຕ້ອງຕື່ນນອນກ່ອນ ຄົ ນ ອື່ນ. ເພື່ອກະກຽມເຂົ້າ, ເຄື່ອງນຸ່ງ,

ເຄື່ອງແບບນັກຮຽນ ລວມທັງການ ຊ່ ວ ຍ ນ້ອງໃຫ້ອາບນໍ້າ ແລະ ສົ່ງນ້ອງໄປໂຮງຮຽນ ຕົວເອງຄ່ອຍໄປຮຽນຕາມຫຼັງ. ເ ຈົ້ າ ຈະ ເ ຮັ ດ ສິ່ງນີ້ທຸກໆ ມື້. ບໍ່ວ່າຈະ ຊັ ກ ເຄືອງ ລ້າງຈານ, ສອນວຽກບ້ານ, ສ່ວນເຄືອງໃຊ້ປະຈໍາວັນ ໄດ້ມາຈາກ ແ ມ່ ຂອງຂ້ອຍສົ່ງ ມັ ນ ທຸກໆສອງອາທິດ. ເຊິ່ງ ນ້ອງ ຟຸກ

ຕ້ອງໃຊ້ແບບປະ ຢັ ດ ແລະ ຕ້ອງຢູ່ລອດໃຫ້ໄດ້, ແນ່ນອນ ຊາວບ້ານຢູ່ໃນ ຊຸ ມ ຊົ ນ ກໍອີຕົນ ແລະ ມັກເອົາອາຫານ ຫຼື ຂອງໃຊ້ທີ່ ຈ ຳ ເປັນໄປໃຫ້ພີ່ນ້ອງຫ້າ ຄົ ນ. ແລະ ນ້ອງຍັງ ເ ຮັ ດ ໜ້າ ທີ່ ພໍ່ ແ ມ່ ໃນເວລາດຽວກັນ ນອກຈາກຈະເປັນ ຄົ ນ ທີ່ດີ, ລ າ ວ ຍັງມີພອນສະຫວັນຫຼາຍ. ຊົ ມ ເຊີຍແທ້ໆ