ວິທີຮັກສາບາດແຜທີ່ຖືກກັດເບື້ອງຕົ້ນ

ຫນື່ງໃນຫຼາຍໆເຫດການພວກແພດພົບຢູ່ໃນ ພ ະ ແນກສຸກເສີນໃນໂຮງໝໍເປັນ ປ ະ ຈຳ ຄືຄົນ ເ ຈັ ບ ທີ່ຖືກຫມາ ແມວ ຫຼື ສັ ດ ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ ກັ ດ ເຊີ່ງຫຼາຍຄົນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ວິທີພື້ນຖານການຮັກສາບາດແຜທີ່ຖືກ ກັ ດ ໃນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດການ ຕິ ດ ເຊື້ອໄດ້ງ່າຍຂື້ນຫາກຮັກສາບາດແຜ ຜິ ດ ວິທີ.ຫາກເຮົາມີຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນໃນການຮັກສາບາດແຜທີ່ຖືກ ສັ ດ ລ້ຽງ ກັ ດ ກໍ່ຈະຊ່ວຍຫຼູດພາວະການ ຕິ ດ ເຊື້ອ ທັງຍັງຫຼູດໂອກາດການເກີດໂລກທີ່ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ເຊັ່ນ: ໂ ຣ ກ ໝາວໍ້ ຫຼື ໂຣກຢ້ານນ້ຳ ເຊີ່ງນຳພາເຊື້ອໂດຍ ສັ ດ ລ້ຽງ ລູ ກ ດ້ວຍນົມດັງທີ່ກ່າວມາ ລວມໄປເຖີງໂຣກບາດທະຍັກທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໄດ້. ເມື່ອມີບາດແຜທີ່ເກີດຈາກຫມາ ກັ ດ ຫຼື ສັ ດ ລ້ຽງກັດ1. ລ້າງບາດແຜດ້ວຍນ້ຳທີ່ສະອາດພ້ອມທັງໃສ່ສະບູ່ຟອກລ້າງຫຼາຍໆຄັ້ງທັນທີ ລ້າງໃຫ້ທົ່ວແລະລ້າງໃຫ້ເລີກເຖີງບາດແຜຢ່າງດົນ15ນາທີ ເພື່ອຊະລ້າງເຊື້ອໂຣກທີ່ຢູ່ບໍລິເວນບາດແຜ ໃຫ້ໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ລະວັງ ຢ່ າ ເຮັດໃຫ້ບາດແຜຊ້ຳ ຫ້າມໃຊ້ຄີມໃດໆທາ ຖ້າມີເລືອດອອກຄວນປ່ອຍໃຫ້ເລືອດໄຫລອອກມາ ຢ່ າ ບີບບາດແຜ ເ ດັ ດ ຂາດ.2. ເຊັດບາດແຜດ້ວຍຢາ ຂ້ າ ເຊື້ອ ເຊັ່ນ: Povidone iodine ຖ້າບໍ່ມີສາມາດໃຊ້ 70% Alcohol ເຊັດບາດແຜໄດ້ບໍ່ຄວນປິດປາກບາດ ຍົກເວັ້ນບາດແຜທີ່ມີເລືອດໄຫລອອກມາຫລາຍ ຫຼື ບາດແຜໃຫຍ່ຫຼາຍໃຫ້ປິດບາດແຜດ້ວຍກອມແປັດ ຫຼື ຜ້າສະອາດ ແລະພາໄປໂຮງຫມໍທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດທັນທີໄວຍີ່ງດີ.3. ພາຍຫລັງເຂົ້າຮັບການຮັກສາໃຫ້ຄົນ ເ ຈັ ບ ປ ະ ຕິບັດຕາມແພດສັ່ງຢ່າງເຄັ່ງຂັດ ມາກວດຕາມທີ່ແພດນັດຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ຕິ ດ ເຊື້ອ ແລະ ຫຼຸດໂອກາດການເກີດໂຣກທີ່ອັນ ຕ ະ ລາຍເຖີງຊີວິດໄດ້.ແນວໃດກໍ່ຕາມຖ້າຫມາວໍ້ ກັ ດ ຄວນໄປ ສັ ກ ຢາກັນວໍ້ ໄວ້ ຍີ່ ງ ເປັນການດີ ພຽງເທົ່ານີ້ເຮົາກໍ່ມີໂອກາດເປັນສ່ວນໜື່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນໄດ້ແລ້ວ.