ໜ່ວຍທຸລະກິດສປປລາວໄດ້ຮັບຜົນ ກ ະ ທົ ບ ຂັ້ນ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ຈາກ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ລ ະ ບ າ ດ

ຜົນສຳຫຼວດກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ ຈາກການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮອບທີ 2 ນັບແຕ່ກາງເດືອນ ເມສາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາອັນໄດ້ສ້າງ ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຈາກການສໍາຫຼວດ ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ຕໍ່ດ້ານເສດຖະກິດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງມີທັງສໍາຫຼວດຂໍ້ມູນຈາກບັນດາຂະແໜງການພາກລັດ ແລະ ການປະກອບຂໍ້ມູນຈາກບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈຳນວນ ກວ່າ 1.541 ຫົວໜ່ວຍ ເຊິ່ງຜົນການສໍາຫຼວດ ແລະ ຕີລາຄາ ພົບວ່າ:

ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ ກ ະ ທົ ບ ຂັ້ນ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ມີ 245 ຫົວໜ່ວຍ, ກວມເອົາ 15,9%, ກວມຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ, ສະຖານທີ່ບັນເທີງ ແລະ ຄົມມະນາຄົມ;

ຜົນ ກ ະ ທົ ບ ໃນລະດັບກາງ ມີ 543 ຫົວໜ່ວຍ, ກວມເອົາ 35,2% ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜູ້ປະກອບການດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຜົນ ກ ະ ທົ ບ ຫນ້ອຍ ມີ 753 ຫົວໜ່ວຍ, ກວມເອົາ 48,9% ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຂະແໜງກະສິກຳ, ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ຊຶ່ງແຍກຕາມໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ຕາມຂະແໜງການ ມີດັ່ງນີ້:

ຂະແໜງກະສິກຳ: ການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ໄດ້ສົ່ງຜົນ ກ ະ ທົ ບ ໃສ່ຜູ້ປະກອບການໃນລະດັບ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ກວມເອົາ 4,7%,

ຢຸ ດ ກິ ດ ຈະການຊົ່ວຄາວ 5%, ຫຼຸດພະນັກງານລົງ 8%, ຍອດລາຍຮັບແມ່ນຫຼຸດລົງ 21%, ເຫັນໄດ້ວ່າ ຜົນ ກ ະ ທົ ບ ຕໍ່ຂະແໜງກະສິກຳ ແມ່ນບໍ່ມີຜົນ ກ ະ ທົ ບ ຫຼາຍ ຖ້າສົມທຽບໃສ່ຂະແໜງການອຸດສະຫະກຳ ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ,

ອີງຕາມຕົວເລກການສຳຫຼວດ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງ ຂອງການຜະລິດປະເພດສະບຽງອາຫານຊ່ວງ ປີ ດ ປະເທດ ແລະ ຊ່ວງປົກກະຕິ ກໍ່ສາມາດຜະລິດຊີ້ນ, ປາ, ໄກ່, ໄຂ່, ພືດຜັກໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້,

ແຕ່ອຸປະສັກແມ່ນການຂົນສົ່ງ, ການຈຳໜ່າຍ ພົບຄວາມ ຫ ຍຸ້ ງ ຍ າ ກ ແລະ ການບໍລິໂພກຫຼຸດລົງ, ເນື່ອງຈາກບໍ່ໄດ້ຈັດ ກິ ດ ຈະກຳຫຼາຍປະເພດເຊັ່ນ: ງານລ້ຽງ, ງານດອງ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ພືດຜັກຜົນຜະລິດກະສິກຳ.

ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ: ໄດ້ສົ່ງຜົນ ກ ະ ທົ ບ ໃສ່ຜູ້ປະກອບການ ຢ່າງ ຮຸ່ ນ ແ ຮ ງ ທີ່ສຸດ ກວມເອົາ 14%, ຢຸ ດ ກິ ດ ຈະການຊົ່ວຄາວ 44,45%, ຫຼຸດພະນັກງານລົງ 33.94%, ຍອດລາຍຮັບແມ່ນຫຼຸດລົງ 41.27%, ສະແດງວ່າ ຜົນ ກ ະ ທົ ບ ຕໍ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຫຼຸດລົງ,

ຜົນ ກ ະ ທົ ບ ດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ໃນປີ 2021 ຄາດຄະເນຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຢູ່ໃນລະດັບ 6,41%, ກວມເອົາ 49,57% ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ການຂະຫຍາຍຕົວໝົດປີຢູ່ໃນລະດັບ 8,5% ຫຼຸດແຜນທີ່ວາງໄວ້ 2,09% ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ຈະຂະຫຍາຍຕົວຊ້າໃນປີ 2021.

ຂະແໜງບໍລິການ: ສົ່ງຜົນ ກ ະ ທົ ບ ໃສ່ຜູ້ປະກອບການຢ່າງ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ກວມເຖີງ 77%, ການ ຢຸ ດ ກິ ດ ຈະການຊົ່ວຄາວ ກວມເອົາ 70,9 %, ຫຼຸດພະນັກງານລົງ 46,86%, ຍອດລາຍຮັບແມ່ນຫຼຸດລົງ 64,24%, ສະແດງເຖິງຜົນ ກ ະ ທົ ບ ໃສ່ຂະແໜງບໍລິການແມ່ນສູງຫຼາຍ ແລະ ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານການບໍລິການ ກໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຫຼາຍ.

ຜົນ ກ ະ ທົ ບ ດັ່ງກ່າວ ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂະແໜງບໍລິການ ໃນປີ 2021 ຢູ່ໃນລະດັບ 4,72%, ກວມເອົາ 35,97% ຕາມຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ໝົດປີ 2021 ຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວແມ່ນ 5,2%.

ຜົນ ກ ະ ທົ ບ ຕົ້ນຕໍ ຢູ່ໃນຂະແໜງການບໍລິການ ແມ່ນການທ່ອງທ່ຽວ, ຮ້ານບັນເທີງ, ຮ້ານອາຫານ, ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ການຄົມມະນາຄົມພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ ເຊິ່ງການ ກ ະ ທົ ບ ດັ່ງກ່າວ ອາດຈະສົ່ງຜົນ ກ ະ ທົ ບ ໃນໄລຍະຍາວ ຈົນກວ່າສະພາບການໂລກ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ ເຂົ້າສູ່ພາວະປົກກະຕິ.