ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ສ າ ຍ ພັ ນ ເ ດ ວ ຕ າ ບວກ

ວັນທີ 4/9/2021 ຄະນະສະເພາະກິດ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຊາບວ່າ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ປັບພັນ ທຸກໍາຂອງມັນເອງ ໄປເລື້ອຍໆ, ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ສ າ ຍ ພັ ນ ເ ດ ວ ຕ າ (B.1.617.2) ທີ່ ກຳ ລັ ງ ລ ະ ບ າ ດ ໃນຫຼາຍປະເທດລວມທັງບ້ານເຮົາ. ປະຈຸບັນ ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ພົບວ່າ ສ າ ຍ ພັ ນ ນີ້ໄດ້ມີການປັບປ່ຽນພັນທຸກຳເພີ້ມຂື້ນເອີ້ນວ່າ ເ ດ ວ ຕ າ ບ ວ ກ ຫຼື ສາຍພັນ ເ ດ ວ ຕ າ ຍ່ອຍ ປະກອບມີ AY,4, AY.6, AY.10, AY.12. ຜ່ານມາອັດຕາການ ແ ຜ່ ເ ຊື້ ອ ຂອງສາຍພັນ ອູ ຫັ ນ ມາສາມາດ ແ ຜ່ ໄປໄດ້ 2-3 ຄົນ, ອ າ ນ ຟ້ າ 4-5 ຄົນ ແລະ ເ ດ ວ ຕ າ 5-8 ຄົນ ສຳລັບປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີການຢັ້ງຢືນວ່າສາຍພັນຍ່ອຍໂຕໃດຂອງ ເ ດ ວ ຕ າ ມີອັດຕາການ ແ ຜ່ ເ ຊື້ ອ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າກັນຊຳໃດ.

ເຊິ່ງມັນມີຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງ ເ ຊື້ ອ ຈາກຄົນຫນື່ງໄປຫາອີກຄົນໜື່ງໄດ້ໄວຂື້ນກວ່າ ສາຍພັນ ເ ດ ວ ຕ າ ທຳມະດາ ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ ທີ່ວິທີການປິ່ນປົວດ້ວຍ ພູ ມ ຄຸ້ ມ ກັ ນ M o n o c l o n a l a n t i b o d a y t h e r a p y ຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບລົງ, ສ າ ຍ ພັ ນ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສ າ ຍ ພັ ນ ເ ດ ວ ຕ າ ເປັນ ສ າ ຍ ພັ ນ ທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ພົບເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຢູ່ປະເທດ ອິ ນ ເ ດ ຍ ໃນປີກາຍນີ້ ຄາດ ວ່າເປັນສາເຫດ ເຮັດໃຫ້ເກີດການ ລ ະ ບ າ ດ ໃນຊວງລະດູຮ້ອນ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ນອກຈາກນີ້ ພົບ ສ າ ຍ ພັ ນ ມິ ວ ພົບຄັ້ງທຳອິດໃນຕົ້ນເດືອນມັງກອນຢູ່ປະເທດ ໂ ຄ ລົ ມ ເ ບ ຍ ແລະ ປະຈຸບັນໄດ້ ແ ຜ່ ກ ະ ຈ່ າ ຍ ໄປ ຫຼາຍເຖິງ 40 ປະເທດ ເຊິ່ງອົງການອະນາໄມ ໂ ລ ກ ກໍ່ໄດ້ຈັດເປັນ ສ າ ຍ ພັ ນ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ ເ ຝົ້ າ ລ ະ ວັ ງ ແລະ ຈະ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໄດ້ງ່າຍຄື ສ າ ຍ ພັ ນ ເ ດ ວ ຕ້ າ .

Facebook Comments Box

Similar Posts