ການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຜ່ານມາ ລ ະ ຫຼ ວ ມ ເກີນໄປ

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ ການ ຄ ວ ບ ຄຸ ມ ແລະ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ຜ່ານມານີ້ຫຼາຍຄົນຍັງເຫັນວ່າພວກເຮົາອາດ ລ ະ ຫຼ ວ ມ ເກີນໄປ ແລະ ການເກີດ ກໍ ລ ະ ນີ ຊຸ ມ ຊົ ນ ມາສອງສາມມື້ຫຼັງນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງສະດຸ້ງໄວວ່າການລັອກດາວພໍກະເທີນນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ ປ ະ ເ ຊີ ນ ກັບ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ຫຼາຍກວ່ານີ້. ພວກເຮົາກ້າວສູ່ເດືອນທີ 4 ຂອງການລັອກດາວເນື່ອງຈາກການ ການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຄັ້ງທີ່ສອງເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 22 ເມສາ 2021 ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກການ ລ ະ ບ າ ດ ໃນ ຊຸ ມ ຊົ ນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລ້ວກ້າວມາສູ່ຈຳນວນ ກໍ ລ ະ ນີ ທີ່ນຳເຂົ້າເປັນຫຼວງຫຼາຍໃນແຕ່ລະມື້ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄວາມ ທ້ າ ທ າ ຍ ຂຶ້ນຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການ ກັ ກ ກັ ນ, ການປິ່ນປົວ. ຜ່ານມາຫຼາຍຄົນຍັງຄິດວ່າການລັອກດາວນັ້ນພວກເຮົາເຮັດແບບ ໂ ຍ ະ ຍ າ ນ ເກີນໄປ, ມີລົດເຕັມທ້ອງຖະໜົນ, ຫ້າງຮ້ານມີຄົນ ແ ອ ອັ ດ, ການສັກ ຢ າ ວັ ກ ຊີ ນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດ ຄ ວ ບ ຄຸ ມ ໃຫ້ຜູ້ຄົນ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ຕາມ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ ທີ່ວາງອອກ, ມີຄວາມ ແ ອ ອັ ດ ແລະຮ້ານ ກິ ນ – ດື່ ມ ທີ່ ຖື ກ ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດຈຶ່ງເປັນຊ່ອງວ່າງໃນການດື່ມສິ່ງ ມຶ ນ ເ ມົ າ, ການ ຊຸ ມ ນຸ ມ ກັນທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມ ສ່ ຽ ງ ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ແນ່ນອນນັບແຕ່ການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ຮອບສອງນີ້ພະນັກງານ ແ ພ ດ ໝໍ ພວກເຮົາແມ່ນ ບໍ່ ໄ ດ້ ພັກເລີຍ ໂດຍສຸມ ກຳ ລັ ງ ທັງໝົດທີ່ມີຢູ່ເພື່ອຊ່ວຍປິ່ນປົວແລະກອບກູ້ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຈາກພະຍາດ ຮ້ າ ຍ ນີ້. ພ້ອມນັ້ນບັນດາ ທ ະ ຫ າ ນ ຕ ຳ ຫຼ ວ ດ ກໍບໍ່ໄດ້ພັກເພື່ອ ຄ ວ ບ ຄຸ ມ ແລະ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ພະຍາດນີ້ໂດຍສະເພາະໃນຂອບເຂດບໍລິເວນຊາຍດແດນທີ່ອາດຈະມີການ ລັ ກ ລ ອ ບ ເຂົ້າປະເທດທີ່ ຜິ ດ ກົ ດ ໝ າ ຍ ໄດ້ ແລະ ລັດຖະບານເຮົາກໍໄດ້ໃຊ້ງົບປະມານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການ ຄ ວ ບ ຄຸ ມ ແລະ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ນີ້, ເວົ້າສະເພາະແຕ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮັບເອົາ ແ ຮ ງ ງານລາວກັບມາບ້ານນັ້ນກໍເກືອບ 16 ຕື້ກີບແລ້ວ. ແຕ່ທັງໝົດນັ້ນກໍຍັງບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະ ຢຸ ດ ຢັ້ ງ ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດນີ້ໄດ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການ ລ ະ ບ າ ດ ໃນຊຸມຊົນກັບມາອີກຄັ້ງ ແລະ ຫຼາຍຄົນກໍວາດວັ່ນວ່າເທື່ອນີ້ອາດຈະ ຮ້ າ ຍ ແ ຮ ງ ກວ່າທີ່ຜ່ານມາຖ້າພວກເຮົາບໍ່ ເ ດັ ດ ຂ າ ດ ແຕ່ຫົວທີ, ມີຄວາມ ລ ະ ເ ຫຼີ ງ ໃນການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ຕົນເອງບໍ່ວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍຄືປະຊາຊົນ.

ບົດຮຽນຂອງບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງພວກເຮົາທີ່ ກຳ ລັ ງ ລ ະ ບ າ ດ ຢ່ າ ງ ໜັ ກ ນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງເພີ່ມຄວາມ ລ ະ ມັ ດ ລ ະ ວັ ງ ແລະມີຄວາມຕື່ນຕົວ ແລະ ສະດຸ້ງໄວແຕ່ຫົວທີໃນການ ຄຸ ມ ເ ຂັ້ ມ ແລະ ເ ດັ ດ ຂ າ ດ. ເພື່ອຈະເຮັດໄດ້ແນວນັ້ນຫຼາຍຄົນກໍຮູ້ສຶກວ່າການລັອກດາວນັ້ນຄວນ ເ ຂັ້ ມ ງ ວ ດ ທີ່ສຸດ, ຄຽງຄູ່ກັບການປະກາດ ໂ ຈ ະ ການຮຽນ-ການສອນໃນທຸກຂັ້ນນັ້ນການເຮັດວຽກຂອງບັນດາພາກລັດ, ເອກະຊົນກໍຄືອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຄວນຫັນເປັນແບບ ອ ອ ນ ລ າ ຍ ສາກ່ອນບໍ່ຟ້າວອະນຸຍາດໃຫ້ມາຫ້ອງການໃນໄລຍະທີ່ມີການ ລ ະ ບ າ ດ ໃນຊຸມຊົນຄຽງຄູ່ກັບການຫັນວິທີການເຮັດວຽກໃນຍຸກປົກກະຕິໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິຜົນ. ບັນດາຂົງເຂດການບໍລິການຕ່າງໆເຊັ່ນ ຮ້ານ ນ ວ ດ, ຮ້ານອາຫານກໍຄວນພິຈາລະນາ ຄືນວ່າສົມຄວນຍັງໃຫ້ດຳເນີນການບໍລິການບໍ່ໃນເວລາການ ລ ະ ບ າ ດ ໃນຊຸມຊົນທີ່ມີ ສ າ ຍ ພັ ນ ໃໝ່ທີ່ ແ ພ່ ໄວກວ່າເກົ່າຄືແນວນີ້.

ພ້ອມນັ້ນບັນດາຕະຫຼາດແລະຮ້າງສັບພະສິນຄ້າກໍແມ່ນບ່ອນທີ່ມີການ ຊຸ ມ ນຸ ມ ແ ອ ອັ ດ ນຳມາເຊິ່ງຄວາມ ສ່ ຽ ງ ສູງ ແລະ ແ ພ່ ລ ະ ບ າ ດ ຈາກຄົນໜຶ່ງສູ່ຄົນໜຶ່ງໄວທີ່ສຸດເພາະສະນັ້ນຈົ່ງຄວນພິລະນາມາດຕະການໃນການໃຫ້ບໍລິການຕື່ມ. ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນກະໂຕຄວາມ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊ ອ ບ ຂອງສ່ວນບຸນຄົນໃນສັງຄົມ, ບໍ່ວ່າເວລາໃດເຈົ້າໜ້າທີ່ເພິ່ນກໍໄດ້ ແ ຈ້ ງ ໃຫ້ພວກເຮົາປະຕິບັດຕົວໃຫ້ມີຄວາມ ປ ອ ດ ໄ ພ ສະເໝີແຕ່ສ່ວນຫຼາຍຍັງ ລ ະ ເ ຫຼີ ງ ບໍ່ ປ້ ອ ງ ກັນຕົນເອງ ບໍ່ ໃ ສ່ ຜ້າອັດປາກເວລາພົບປະກັບຜູ້ຄົນທີ່ມີ ສ່ ຽ ງ, ມີການ ຊຸ ມ ແ ຊ ວ, ໄປມາຫາສູ່ກັນປົກກະຕິອັນນີ້ຖືວ່າ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ຕໍ່ຄວາມ ປ ອ ດ ໄ ພ ຂອງບ້ານເມືອງທີ່ສຸດ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງສູນຂ່າວ-ສານການແພດສຸຂະສຶກສານັ້ນມາຮອດວັນທີ 3 ກັນຍາ 2021 ນີ້ ສປປ ລາວມີ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ລວມແລ້ວ 15.605 ຄົນ ແລະ ເ ສ ຍ ຊີວິດແລ້ວ 15 ກໍລະນີ ແລະ ຍັງມີ ທ່ າ ອ່ ຽ ງ ການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆມີທັງນຳເຂົ້າ ແລະ ຊຸມຊົນ ແລະເພິ່ນກໍໄດ້ ແ ຈ້ ງ ເ ຕື ອ ນ ວ່າການ ລ ະ ບ າ ດ ໃນຊຸມຊົນມີ ທ່ າ ອ່ ຽ ງ ເປັນວົງກວ້າງ.

ເພາະສະນັ້ນ, ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາເປັນ ຫ່ ວ ງ ເລື່ອງເສດຖະກິດແຕ່ກໍຕ້ອງຄິດ ໄ ພ ພິ ບັ ດ ອາດເກີດຂຶ້ນໂດຍທີ່ພວກເຮົາ ບໍ່ ສ າ ມ າ ດ ຮັບມືໄດ້ຄືກັບຫຼາຍປະເທດນັ້ນຈົ່ງ ຮີ ບ ຮ້ ອ ນ ໃນການນຳໃຊ້ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ ທີ່ ເ ຄັ່ ງ ຄັ ດ, ເ ດັ ດ ຂ າ ດ ກວ່າເກົ່າ ແລະ ປະຊາຊົນລາວເຮົາທົ່ວປະເທດກໍຈົ່ງພ້ອມໃຈກັນປະຕິບັດຕາມ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ ເພິ່ນວາງອອກຢ່າງ ເ ຂັ້ ມ ງ ວ ດ, ຖ້າຍັງແມ່ນຄົນ ລ າ ວ ທີ່ມີຄວາມຮັກຊາດກໍເຊົາສາ ບັນດາ ພຶ ດ ຕິ ກຳ ທີ່ເປັນຄວາມ ສ່ ຽ ງ ຕໍ່ຕົນເອງແລະຜູ້ອື່ນ.