ລູກເອົາແມ່ໄປ ຖີ້ ມ ໄວ້ແຄມທາງຍ້ອນ ບໍ່ ມີ ເ ງິ ນ ລ້ຽງດູ

ແມ່ຍອມ ເ ຈັ ບ ເພື່ອຢາກໃຫ້ພວກເຈົ້າ ມື ນ ຕ າ ເບີ່ງໂລກ ແມ່ພະຍາຍາມທົນຄວາມ ທຸ ກ ຄວາມ ເ ຈັ ບ ປ ວ ດ ແລະອົດທົນເພື່ອຢາກໃຫ້ລູກ ສ ະ ບ າ ຍ ແມ່ຍອມເບັ່ງ 1 – 2 – 3 ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ ໃ ຫ ຍ່ ມາເປັນຜູ້ເປັນຄົນ ຍາມແມ່ ເ ຖົ້ າ ແ ກ່ ນອນເກາະຕຽງລູກຊິໄດ້ເບີ່ງແຍງແມ່ ແຕ່ຄວາມປາດຖະຫນາ

ແລະສິ່ງທີແມ່ວາດຝັນຍາມ ປ່ ວ ຍ ຍາມ ແ ກ່ ກັບກາຍເປັນ ຝັ ນ ຮ້ າ ຍ ໂອ…ນ້ໍ ໃ ຈ ບ າ ບ ໃ ຈ ມ າ ນ ຄືປະລະເລີຍແມ່ຂະຫນາດນີ້ ຖິ້ ມ ໄດ້ປານນີ້ ເກີນຄຳ ບັ ນ ຍ າ ຍ ສຸດໆ ຫົ ດ ຫູ່ ໃ ຈ ແລະ ປ ວ ດ ໃ ຈ ແທນເດະ ເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ ປະເທດໄທ ໃນຕົ້ນເດືອນ ກັນຍາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ