ລາຍລະອຽດອາຊີບຕ່າງໆທີ່ຕິດເຊື້ອມື້ນີ້ແລະມີຄຣິບເອົາລົດເມມາຮັບຕຳຫຼວດທີ່ຕິດເຊື້ອ

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 4/11/2021 ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ ເ ຮັ ດ ວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ 591 ກໍລະນີ, ນຳເຂົ້າ 2

1. ນັ ກ ຮຽນ/ນັ ກ ສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 87 ກໍລະນີ

2. ຄ້ າ ຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 58 ກໍລະນີ (ຕ ະ ຫລາດສີໄຄ: 3, ຕ ະ ຫຼາດໄຊສະຫວ່າງ: 2, ຕ ະ ຫຼາດບືງທາດຫລວງ: 1)

3. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິ ສັ ດ/ເອກະ ຊົ ນ/ທະນາຄານ ມີ 31 ກໍລະນີ (ບໍລິ ສັ ດ ລິນທອງກໍ່ສ້າງຂົວທາງ: 5, ລັດວິສາຫະກິດ ໄ ຟ ຟ້ າ ລ າ ວ: 2, ນັ ກ ຂ່າວວຽງຈັນທາມ: 1, ບໍລີ ສັ ດ Unitel: 1, ບໍລິ ສັ ດ ສິ້ນ ເ ຊື້ ອ ກຸງສີ: 1, ບໍລິ ສັ ດ CSC: 1 )

4. ສະມາຄົມສຸຂະພາບຊຸມ ຊົ ນ ແລະການມີສວ່ນ ຮ່ ວ ມ ມີ 28 ກໍລະນີ

5. ໂຮງງານ ມີ 16 ກໍລະນີ (ໂຮງງານມັດສະຄອດ: 11, ໂຮງງານໄທເທລາວ: 1, ໂຮງງານທຣີໂອ: 1, ໂຮງງານພູມີລະ: 1, ໂຮງງານ CKL:1, ໂຮງງານ Intimate: 1).

6. ພ ະ ນັກງານ ທ ະ ຫານ 23 ກໍລະນີ (ວິທະຍາຄານກົມມະຕໍ: 1, ກອງບັນຊາການນະຄອນຫຼວງ: 3)

7. ພ ະ ນັກງານທີ່ມໍລະບຸສະຖານທີ່ ເ ຮັ ດ ວຽກມີ 15 ກໍລະນີ

8. ພ ະ ນັກງານລັດ 11 ກໍລະນີ

9. ພ ະ ນັກງານ ຕໍ າ ຫຼວດ ມີ 20 ກໍລະນີ (ກອງບັນຊາການເຄື່ອນທີ່: 4, ກົມໃຫຍ່ການເມືອງ: 2)

10. ພ ະ ນັກງານທະນາຄານ ມີ 6 ກໍລະນີ (ທະນາຄານ ການ ຄ້ າ ຕ່າງປະເທດ: 5, ທະນາຄານ JDB: 1)

11. ພ ະ ນັກງານໂຮງແຮມ/ຮ້ານອາຫານ ມີ 4 ກໍລະນີ (ຮ້ານອາຫານ MK: 1, ໂຮງແຮມ Landmark: 1).

12. ຂະແຫນງສາທາ ມີ 2 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍ ທ ະ ຫານຄູ: 1)

13. ກໍ າ ມະ ກ ອ ນ ມີ 45 ກໍລະນີ

14. ຊາວນາ-ຊາວສວນ ມີ 4 ກໍລະນີ

15. ຫວ່າງງານ ມີ 69 ກໍລະນີ (ຜູ່ ເຖົ້າ: 5)

16.ເ ດັ ກ ຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ມີ 18 ກໍລະນີ

17. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 84 ກໍລະນີ

18. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 68 ກໍລະນີ