ຜະລິດເງິນໂດລ່າປອມໃຊ້ເອງສຸດທ້າຍຖືກຈັບຍົກແກ້ງ

ໜ້າຈະເປັນ ຂ່ າ ວ ລະດັບໂລກ ສາວ ຮ່ ວ ມ ກັບໝູ່ຜະລິດ ເ ງິ ນ ໂດ ລ າ ປ ອ ມ ວັນທີ 3 ພ ະ ຈິກ 2021 ເວລາ 14:00 ໂມງ ເຈົ້າ ໜ້ າ ທີ່ ຕ ຳ ຫຼວດ ໄ ທ ຖະແຫຼງຜົນການ ຈັ ບ ກຸ ມ ຜູ້ຕ້ອງ ຫ າ ຂະ ບ ວ ນ ການ ລັ ກ ລ ອ ບ ຜະລິດ ເງິ ນ ດອນ ລ່ າ ປ ອ ມ ຍຶ ດ ໄດ້ 36,000 ໃ ບ ເຊິ່ງຜະລິດມາແລ້ວ 50,000 ໃ ບ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 5,000,000 ດອນ ລ່ າ

ຫຼືຄິດເປັນເງິນ ກີບ ປະມານ 52,500,000,0000 ກີ ບ (ເຣດທະນາຄານປັດຈຸບັນ) ເຈົ້າ ໜ້ າ ທີ່ເຜີຍວ່າ ສູນ PCT ໄດ້ມີການສືບສວນທາງ Facebook ຊື່ວ່າ Fact eing ເຊິ່ງແມ່ນ ນາງ ຈີລາພັດ ເປັນເຈົ້າຂອງ ພົບວ່າມີການປະກາດຂາຍເງິນໂດ ລ່ າ ປ ອ ມ ຈຶ່ງໄດ້ປະສານກັບຝ່າຍ ສຶ ບ ສວນ ນະຄອນບານ ພົບວ່າເປັນເຄືອຂ່າຍຮັບຈ້າງຜະລິດ ເ ງິ ນ ໂດ ລ່ າ ປ ອ ມ ຈາກຄຳໃຫ້ສາລະພາບຂອງ ນາງ ຈີລາພັດ ວ່າມີຜູ້ ຮ່ ວ ມ ຂະບວນການນຳກັນ 3 ຄົ ນ ມີ:

ນາງ ຈີລາພັດ, ນາງ ອໍລະໄທ ແລະ ນາງ ອີດ ຜູ້ ຕ້ ອ ງ ຫາ, ນ. ຈີລາພັດ ແລະ ນ. ອໍລະໄທ ເປັນຜູ້ຮັບ ຈ້ າ ງ ຈາກ ນາງ ອີດ ໃຫ້ຜະລິດແລະນຳອອກມາ ຈຳ ໜ່າຍໃຫ້ກັບປະຊາ ຊົ ນ ທີ່ສົນໃຈ ໂຮງງານຜະລິດແມ່ນຢູ່ ນະຄອນປຣະຖົມ ປະເທດ ໄ ທ ເຈົ້າ ໜ້ າ ທີ່ຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າ ຈັ ບ ໃນຂໍ້ຫາ ຮ່ ວ ມ ກັນຜະລິດ ເ ງິ ນ ປ ອ ມ ແລະຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຜົນຫາຜູ້ ຮ່ ວ ມ ຂະບວນການຕໍ່ໄປອີກ