ທາຍາດລຸ້ນທີ6ຂອງເຈົ້າອະນຸວົງ

ທີ່ສປປລາວ ຫາເບິ່ງໄດ້ຍາກ ຮູບພາບເຊື້ອສາຍ ເຈົ້າອະນຸວົງ ລຸ້ນທີ6(ເຊັ່ນຄົນທີ6) ທີ່ຍັງມີຊິວິດຢູ່, ທາຍາດລຸ້ນທີ6 ຂອງ ເຈົ້າອະນຸວົງ ນີ້ ເພິ່ນຊື່ວ່າ ພໍ່ຕູ້ອາຈານ ໜໍ່ຄຳ ອະນຸວົງ ອາຍຸ 77 ປີ(ຕອນປີ 2010), ອາໄສຢູ່ ເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ(2010). ຈາກຮູບເຫັນໄດ້ວ່າເພິ່ນມີໜ້າຕາຄ້າຍ ເຈົ້າເພັດຊະລາດ ແລະເຈົ້າສຸພານຸວົງ(ຍ້ອນເປັນ ພ ຣ ະ ຍາດຫ່າງໆກັນ)ຈຶ່ງໄດ້ເອົາໃບໜ້າ ພໍ່ຕູ້ອາຈານໜໍ່ຄຳ ມາເປັນຕົ້ນແບບຂອງຮູບຫຼໍ່ ເຈົ້າອະນຸວົງ ທີ່ເຮົາເຫັນກັນໃນທຸກວັນນີ້. (ຮູບຖ່າຍໄວ້ແຕ່ປີ 2010 ໂດຍ ອຈ. ບຸນເລີ່ງ ເວີ່ນວິລາວົງ). ແຫຼ່ງທີ່ມາ ເບິ່ງຢູ່ຮູບສຸດທ້າຍ ໝາຍເຫດ ມີເຈດ ຕ ະ ນາດີໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ, ຜິ ດ ພາດ ປ ະ ການໃດຂໍໂທດຂໍອະ ໄ ພ ລ່ວງໜ້າ.