ໃຫ້ລະວັງໄຟອຳນາດທີ່ໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ອັບເດດໄຟອຳນາດທີ່ໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວັນທີ 5 ກຸມພາ 2022