ປິດດ່ານຂົວມິດພາບຫນອງຄາຍໄທ-ລາວແລ້ວ

ເດືອນມັງກອນ 2022 ປ ະ ກາດປິດໄປເປັນທີຮຽບຮ້ອຍ ສຳຫລັບດ່ານຂົວມິດພາບຫນອງຄາຍ ໄທ-ລາວ ເນື່ອງຈາກເກງວ່າການລະບາດຂອງໂອໄມຄອນຈະກັບມາ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ທາງການໄທ ຈຶ່ງ ປ ະ ກາດປິດເພື່ອຄວບຄຸມ ການລະບາດ.. ຖ້າ ຕິ ດ ຕາມຕອນຕໍ່ໄປ