ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບບູລິມະສິດໃນການສັກວັກຊີນ Pfizer

1. ກຸ່ມຄົນຜູ່ທີ່ມີອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປ (ຕ້ອງມີເອກະສານຢືນຢັນເຊັ່ນ: ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ຫຼັກຖານອື່ນໆ)

2. ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງເຊັ່ນ:
– ພະນັກງານລັດຖະກອນ
– ແພດໝໍ
– ຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ຕາມຈຸດຜ່ານແດນສາກົນ
– ຜູ້ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກໄປຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ສາມາດຮັບວັກຊີນຊະນິດອື່ນໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ

3. ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວເຊັ່ນ
– ພະຍາດກ່ຽວຂ້ອງກັບໝາກໄຂ່ຫຼັງ
– ຄວາມດັນເລືອດສູງ
– ເບົາຫວານ
– ພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈ

– ພະຍາດຕັບ
– ມະເຮັງ
– ຜູ້ທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານພູມຄຸ້ມກັນ
– ຜູ້ທີ່ມີການປ່ຽນຖ່າຍອະໄວຍະວະ
– ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງພັນທຸກກຳມາແຕ່ກຳເນີດ (Down Syndrome)

(ນຳເອກະສານໄປໃຫ້ທາງແພດໝໍເພິ່ນກວດສອບຢູ່ຈຸດສັກວັກຊີນໃຫ້ເພິ່ນພິຈາລະນາ ແລະ ກວດເບິ່ງຫຼັກຖານການປິ່ນປົວ)