ສາວຄູບ້ານເດັກ S O S ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ

ວັນທີ 5/8/2021 ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສາວຄູ ດູ ແ ລ ເດັກນ້ອຍບ້ານເດັກ S O S ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ຂະໜາດວ່າ ສັ ກ ວັ ກ ຊີ ນ ຄົບ 2 ເ ຂັ ມ ແລ້ວ ລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້