ແ ຮ ງ ງານຫນີອອກຈາກສູນກັກຕົວ ຈ ີ້ ເອົາລົດຄົນອື່ນຕາມທາງ

ວັນທີ 6/9/2021 ຂ່າວດ່ວນຈາກ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແ ຮ ງ ງານຫນີອອກຈາກສູນກັກຕົວ ແລ້ວໄປ ຈ ີ້ ເອົາລົດຄົນອື່ນຕາມຫົນທາງເພື່ອຈະຫຼົບໜີ ແຕ່ ຖື ກ ເ ຈົ້ າ ຫ ນ້ າ ທີ່ ຈັບໄດ້ກ່ອນ