ການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດ ທຸ ລ ະ ກິ ດ ເປັນເຈົ້ານາຍໂຕເອງ

ວິທີເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດ ເປັນເຈົ້ານາຍໂຕເອງ ຫຼື ເຈົ້າຂອງກິດຈະການ ປັດຈຸບັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍໆຄົນ ຈະເບິ່ງວ່າການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດເປັນເລື່ອງທີ່ ຍ າ ກ ເພາະມີອົງປະກອບຫຼາຍຢ່າງເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດເປັນຊ່ອງທາງ ແລະ ທາງເລືອກທີ່ດີໃນການສ້າງອາຊີບໃຫ້ກັບຕົວເອງ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ຄວາມ ມຸ່ ງ ໝັ້ ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຮູບເປັນຮ່າງ ມີຄົນຮູ້ຈັກ ມີຖານລູກຄ້າ ແລະ ມີການເຕີບໂຕທີ່ ໝັ້ ນ ຄົ ງ.
ຂໍນໍາສະເໜີ ຂັ້ນຕອນການເລີ່ມຕົ້ນ ທຸ ລ ະ ກິ ດ ແບບງ່າຍໆ ໃນ 8 ຂັ້ນຕອນ

1. ເຮັດການວິໄຈຕະຫຼາດ

ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ຫຼື ເຮັດຫຍັງກໍແລ້ວແຕ່ ທ່ານອາດຈະເຮັດ ວິ ໄ ຈ ຕະຫຼາດຂຶ້ນມາ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ພາບທີ່ ຊັ ດ ເ ຈ ນ ຂຶ້ນ ເຊິ່ງມັນຄວນເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານມັກ ແລະ ຫຼົງໄຫຼ ເພາະ ທຸ ລ ະ ກິ ດ ໃໝ່ຈະຕ້ອງອາໄສເວລາຊີວິດ ແລະ ເງິນຂອງທ່ານຫຼາຍ ສ້າງແນວຄິດ ທຸ ລ ະ ກິ ດ ດ້ວຍການລະບຸສິ່ງທີ່ຄົນຕ້ອງການ ແລະ ເຕັມໃຈທີ່ຈະຈ່າຍ.

2. ຂຽນແຜນທຸລະກິດ

ທ່ານຕ້ອງມີແຜນ ທຸ ລ ະ ກິ ດ ຊັດເຈນ ເພື່ອນໍາສະເໜີແກ່ນັກລົງທຶນ ໂດຍຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດກໍຄື ການປະເມີນຕົ້ນທຶນຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຮ່າງເຄົ້າໂຄງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ປ ະ ເ ມີ ນ ໄດ້ວ່າທ່ານຕ້ອງການເງິນຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດໃນການ ຜ ະ ລິ ດ ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ທີ່ທ່ານຕັ້ງໃຈຈະສະເໜີ ຫຼື ຜະລິດ ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ຢ່ າ ງ ລ ະ ອ ຽ ດ. ນອກຈາກນີ້ຍັງຕ້ອງ ປ ະ ເ ມີ ນ ອຸ ປ ະ ສັ ກ ທ່ານຕ້ອງວາງແຜນລ່ວງໜ້າສໍາລັບທຸກບັນຫາ ທີ່ອາດຈະເຂົ້າມາກັ້ນ ຂ ວ າ ງ ລະຫວ່າງທາງ, ປະເມີນການ ແ ຂ່ ງ ຂັ ນ ແລະ ປະເມີນຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານໃຫ້ດີ.

3. ເຮັດແຜນການຕະຫຼາດ

ໃນການເຮັດແຜນການຕະຫຼາດ ແລະ ປະຊາສໍາພັນ ທຸ ລ ະ ກິ ດ ທ່ານອາດຈະຕ້ອງຂຽນງົບປະມານ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເມື່ອມີແນວຄິດເປັນ ຮ່ າ ງ ແລ້ວວ່າທ່ານຕ້ອງໃຊ້ເງິນເທົ່າໃດ ໃຫ້ຂຽນແຜນງົບປະມານທີ່ລະບຸວ່າ ທ່ານຈະມີເງິນສໍາລັບໃຊ້ໃນການ ໂ ຄ ສ ະ ນ າ ເທົ່າໃດ ວາງແຜນຊ່ວງເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ສໍາລັບເຮັດການ ຕ ະ ຫຼ າ ດ. ເມື່ອຮູ້ວ່າຈະເຮັດການຕະຫຼາດແບບໃດ ໃຫ້ຄິດຕໍ່ວ່າຢູ່ໃສທີ່ທ່ານຈະ ໂ ຄ ສ ະ ນ າ ທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງມີ ປ ະ ສິ ດ ທິ ພ າ ບ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ໂ ຄ ສ ະ ນ າ ຂອງທ່ານຈະໄປຮອດຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນຊ່ວງເວລາໃດ.

4. ຫາແຫຼ່ງເງິນທຶນ

ການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດ ທຸ ລ ະ ກິ ດ ຕ້ອງໃຊ້ເງິນທຶນ ຈະຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍ ຂຶ້ນກັບປະ ເ ພ ດ ແລະ ຂະໜາດຂອງ ທຸ ລ ະ ກິ ດ ຕ້ອງຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ທ ະ ນ າ ຄ າ ນ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ. ແຕ່ທີ່ສໍາຄັນທ່ານຄວນເລືອກໃຊ້ບໍລິການກັບທະນາຄານທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກຢູ່ແລ້ວ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ທະນາຄານນັ້ນໆ ສາມາດເຂົ້າເຖິງປະຫວັດການເງິນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ໝັ້ນໃຈທີ່ຈະລົງທຶນກັບທ່ານຫຼາຍຂຶ້ນ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານຕ້ອງ ສຶ ກ ສ າ ຫາຂໍ້ມູນໃຫ້ດີ ແລະ ຕັ ດ ສິນໃຈຢ່າງລະມັດ ລ ະ ວັ ງ.

5. ເບິ່ງສະຖານທີ່, ຫ້ອງການ ແລະ ເຄື່ອງມືອຸປະກອນຕ່າງໆ

ເຮັດ ທຸ ລ ະ ກິ ດ ຕ້ອງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີສັກກະຍະພາບ ຫຼື ເອີ້ນວ່າທໍາເລງາມ ສິ່ງທໍາອິດທ່ານຕ້ອງຫາຫ້ອງການສໍາລັບດໍາເນີນ ທຸ ລ ະ ກິ ດ ອາດຈະເປັນຫ້ອງການໃນເຮືອນເລີຍ, ເຊົ່າເຮືອນ ຫຼື ຫ້ອງການ; ຖ້າຫາກໃຊ້ພື້ນທີ່ເລັກໜ້ອຍ ບໍ່ມີລູກຈ້າງ ຕ້ອງເບິ່ງຫາເຂດທີ່ລາຄາ ບໍ່ ສູ ງ ຫຼື ແຫຼ່ງບົ່ມເພາະ ທຸ ລ ະ ກິ ດ ແທນທີ່ຈະເຊົ່າບ່ອນຫຼູຫຼາ ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນ ການເຊົ່າສະຖານທີ່ເຮັດທຸລະກິດ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າທ່ານຈະເຮັດຫຍັງ ຕັ້ງໃຈຈະໃຫ້ທຸລະກິດເຕີບໂຕໄປສໍ່າໃດ. ເມື່ອຫາຫ້ອງການໄດ້ ຕ້ອງຫາອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ໃນການເລີ່ມຕົ້ນ ທຸ ລ ະ ກິ ດ ອາດຈະເປັນເຄື່ອງຈັກຕ່າງໆ ເຄື່ອງອີເລັກໂທນິກຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຄອມພິວເຕີ, ໂທລະສັບ ຫຼື ອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ເຂົ້າກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຈະເຮັດ.

6. ສ້າງຖານກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ

ການເລີ່ມຕົ້ນ ທຸ ລ ະ ກິ ດ ຕ້ອງມີຖານກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍທີ່ ຊັ ດ ເ ຈ ນ ໂດຍທ່ານຈະຕ້ອງໃຊ້ການຕະຫຼາດ ແລະ ການປະຊາສໍາພັນໃຫ້ມີປະໂຫຍດ, ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າຫາຄົນທີ່ຄິດວ່າໜ້າຈະເປັນລູກຄ້າຂອງທ່ານ ເຮັດທຸກຢ່າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສົນໃຈຢາກໃຊ້ບໍລິການສິນຄ້າຂອງທ່ານ ພ້ອມນີ້ກໍຕ້ອງມີວິທີການຫາລູກຄ້າຢູ່ສະເໝີ ພ້ອມສ້າງສິ່ງທີ່ ໜ້ າ ຈົ ດ ຈໍ າ ແລະ ມອບສິນຄ້າຄຸນນະພາບ ແ ກ່ ເ ຂົ າ ເ ຈົ້ າ ເພື່ອເປັນການຕະຫຼາດໃນຕົວລູກຄ້າ ດ້ວຍການບອກຕໍ່ສິນຄ້າຂອງທ່ານແກ່ຄົນອື່ນ.

7. ການຮັບເງິນ-ຈ່າຍເງິນ

ເມື່ອ ທຸ ລ ະ ກິ ດ ຂອງທ່ານຂັບເຄື່ອນໄປໄດ້ແລ້ວ ຕໍ່ໄປທ່ານຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງການຮັບເງິນ-ຈ່າຍເງິນໃນຮູບແບບໃດ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບ ທຸ ລ ະ ກິ ດ ຂອງທ່ານ ທີ່ສໍາຄັນ ຢ່ າ ໃ ຫ້ ຄົນອື່ນມາ ເ ອົ າ ປ ຽ ບ ທ່ານໄດ້ ແຕ່ທັ້ງນີ້ທັງນັ້ນ ຕ້ອງຄິດ ວາງແຜນໃຫ້ດີ ໃຫ້ການຮັບ-ຈ່າຍເງິນເໝາະສົມກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

8. ວາງແຜນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ

ເຊື່ອວ່າເຈົ້າຂອງ ທຸ ລ ະ ກິ ດ ທຸກຄົນ ຕ້ອງການໃຫ້ບໍລິສັດຂອງຕົນເອງເຕີບໂຕ ແລະ ມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ ເ ລື້ ອ ຍ ໆ ເມື່ອໄປຮອດຈຸດນັ້ນ ທ່ານຄວນວາງແຜນນໍາວ່າຈະຮັບສະໝັກ ພ ະ ນັ ກ ງ າ ນ ເພີ່ມແນວໃດ ຂັ້ນຕອນເປັນໄປແນວໃດ ລວມເຖິງທຸລະກິດຂອງທ່ານຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນຮູບແບບໃດໄດ້ອີກ, ເວົ້າລວມແລ້ວສິ່ງສໍາຄັນຂອງການເຮັດ ທຸ ລ ະ ກິ ດ ຄືການ ບໍ່ ຢຸ ດ ນິ້ ງ ຢູ່ບ່ອນເກົ່າ ຕ້ອງຄິດ ວາງແຜນ ພ້ອມລົງມືເຮັດຢ່າງມີ ແ ບ ບ ແ ຜ ນ ຢູ່ສະເໝີ.