ແຈ້ງເຕືອນພາຍຸເຂດຮ້ອນໃນປະເທດລາວ

ແ ຈ້ ງ ເ ຕື ອ ນ ພ ະ ຍຸເຂດຮ້ອນ ກວມເອົາທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດ ລ າ ວ ໃນໄລຍະວັນທີ 6 -11 ຕຸລາ 2021