ພາຍຸເຂດຮ້ອນລົມ ແ ຮ ງ ອາດ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ບ້ານເຮືອນ ພັ ງ ທ ະ ລາຍດີນ ຖ ະ ຫຼົ່ມ

ມາໄວ ອຸຕຸອອກ ແ ຈ້ ງ ເ ຕື ອ ນ ພາຍຸເຂດຮ້ອນ ຈະ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ຝົນ ຕົ ກ ໜັ ກ, ລົມພັດ ແ ຮ ງ ໄລຍະ 6-11 ຕຸລານີ້ ຢູ່ແຂວງພາກໃຕ້, ກາງ ແລະ ພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນອອກ ໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ 2021 ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ອອກ ແ ຈ້ ງ ເ ຕື ອ ນ ພາຍຸເຂດຮ້ອນ, ສະບັບທີ 1 ຍ່ອມຄວາມ ກົ ດ ດັ ນ ອາກາດຕໍ່າທີ່ມີ ກໍ າ ລັງ ແ ຮ ງ ປົກຄຸມຢູ່ເຂດທະເລຈີນໃຕ້ຕອນກາງ ແລະ ມີຈະເພີ່ມ ກໍ າ ລັງ ແ ຮ ງ ຂຶ້ນກາຍເປັນພາຍຸເຂດຮ້ອນໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ໜ້ານີ້. ຈາກນັ້ນ ຈະສືບຕໍ່ເຄື່ອນທີ່ໃນທິດຕາເວັນ ຕົ ກ ສ່ຽງເໜືອໃກ້ແຄມຝັ່ງປະເທດຫວຽດນາມ ຂຶ້ນໄປຫາເກາະໄຮ ຊຶ່ງວົງລັດສະໝີຂອງພາຍຸ ຫົ ວ ນີ້ ຈະກວມເອົາເຂດພາກໃຕ້, ພາກກາງ ແລະ ພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ລ າ ວ ໃນໄລຍະວັນທີ 6 ຫາ 10 ຕຸລາ 2021, ຊຶ່ງຈະສົ່ງ ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ຕໍ່ສະພາບອາກາດ ດັ່ງນີ້:

ໄລຍະວັນທີ 6 ຫາ 9 ຕຸລາ 2021: ຈະມີຝົນ ຕົ ກ ປານກາງ ຫາ ໜັ ກ ແລະ ລົມພັດ ແ ຮ ງ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນແຂວງພາກໃຕ້ ແລະ ພາກກາງ ເຊັ່ນ: ແຂວງ ອັດຕະປື, ຈຳປາສັກ, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຄໍາມ່ວນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ ເ ກີ ດ ມີຕົ້ນໄມ້ ຫັ ກ ລົ້ ມ, ຫຼັງຄາເຮືອນ ເ ປ່ ເ ພ, ນໍ້າຖ້ວມອັ່ງ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມຍື່ງ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ.

ໄລຍະວັນທີ 9 ຫາ 11 ຕຸລາ 2021: ຈະມີຝົນ ຕົ ກ ໃນລະດັບປານກາງ ຫາ ໜັ ກ ແລະ ລົມພັດ ແ ຮ ງ ຢູ່ເຂດພາກກາງ ແລະ ພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນອອກ ເຊັ່ນ: ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ຄໍາມ່ວນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ວຽງຈັນ, ໄຊສົມບູນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຕົ້ນໄມ້ ຫັ ກ ລົ້ ມ, ຫຼັງຄາເຮືອນເປ່ເພ, ດິນເຈື່ອນ, ນ້ໍາຖ້ວມກະທັນຫັນ, ນ້ໍາຖ້ວມ ແລະ ນ້ໍາຖ້ວມຍື່ງ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ.

ແ ຈ້ ງ ເ ຕື ອ ນ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ບັນດາແຂວງດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ລຽບຕາມຮ່ອມພູ ແລະ ແຄມແມ່ນ້ໍາຕ່າງໆ ຈົ່ງມີ ສ ະ ຕິ ລະມັດ ລ ະ ວັ ງ ຕໍ່ສະພາບດິນເຈື່ອນ, ນໍ້າຖ້ວມເຊ, ນ້ຳຖ້ວມຍື່ງ ແລະ ລົມພັດ ແ ຮ ງ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນໄລຍະນີ້ ພ້ອມທັງກະກຽມຍົກຍ້າຍ ວັ ດ ຖຸ ສິ່ງຂອງທີ່ ມີ ຄ່ າ ແລະ ສັ ດ ລ້ຽງໄປໄວ້ບ່ອນທີ່ສູງ ແລະ ປ ອ ດ ໄ ພ ຂໍໃຫ້ ຕິ ດ ຕ າ ມ ຂ່ າ ວ ພະຍາກອນອາກາດ. ຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກ ກ ະ ສາດ ໃນໄລຍະ 1 ຫາ 4 ວັນຕໍ່ໜ້ານີ້.

Facebook Comments Box

Similar Posts