ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍອ່ານລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້

ອອກມາແລ້ວ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ ທ່ານສາມາດ ອ່ານລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມນີ້ ຕື່ມໄດ້