ການຂຸດຄົ້ນຄຳຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວ

ຍະເອີ້ຍວັນທີ7ກຸມພາ2022ພາບການຂຸດຄົ້ນຄຳຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວ(ອັດຕະປື), ຍະເອີ້ຍ(ການຂຸດຄົ້ນຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ)