ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນເຮັດຜິດວິໄນຈະຖືກກວດສອບຖືກລົງໂທດໜັກ

ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳມະຊາດ​ ແລະ​ ສິ່ງ​ແວດລ້ອມ​ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ​ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ວິໄນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ​ ໂດຍອອກ 16​ ຂໍ້ຫ້າມດັ່ງແຈ້ງການລຸ່ມນີ້

1. ຫ້າມສ້າງກຸ່ມກ້ອນ, ປັ່ນປ່ວນ, ແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນ, ເວັ້ນເສັຍໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ການຈັດຕັ້ງມອບໝາຍໃຫ້, ປະລະໜ້າທີ່, ຂາດການ ຫຼື ບໍ່ມາປະຈຳການເປັນປົກກະຕິ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກການຈັດຕັ້ງ.

​2. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ, ລໍາອຽງ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງດຶງ, ແກ່ຍາວເວລາໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ແກ້ໄຂເອກະສານ ກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ດິນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແລະ ວຽກງານອື່ນ ຂອງຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ.

3. ສ້າງເອກະສານ ຫຼື ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດສ້າງເອກະສານ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ເອກະສານການເງິນ, ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ, ການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ, ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການເງິນ ລວມທັງການປິດບັງການກະທຳຜິດຂອງບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.​

4. ສວຍໃຊ້ສິດອໍານາດ, ໜ້າທີ່, ຖານະຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ແອບອ້າງບຸກຄົນອື່ນ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ຕົນເອງ, ຍາດພີ່ນ້ອງ, ໝູ່ຄູ່, ພັກພວກ ດ້ວຍການຍັກຍອກ, ສໍ້ໂກງ, ໃຫ້, ຂໍເອົາ, ຮັບ ຫຼື ທວງເອົາສິນບົນ ຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການລົງທຶນ, ຜູ້ດໍາເນີນກິດຈະການຕ່າງໆ ຫຼື ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຈາກເຈົ້າຂອງສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປຸກລະດົມການອຸປະຖໍາໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນຂອງຂວັນຂອງຕ້ອນ.

​5. ໃຊ້ສິດໜ້າທີ່ເກິນຂອບເຂດ ຊຶ່ງກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ຫຼື ສິດ​ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງປະຊາຊົນ ຫຼື ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ.​

6. ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຫຼື ສົມຮູ້ຮ່ວມຄຶດ ກັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການລົງທຶນ, ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການຕ່າງໆ ເພື່ອລັກໂລບ, ສໍ້ໂກງ ຫຼື ມີພຶດຕິກໍາ ຫຼື ເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ຫ້າມ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.​

7. ເມີນເສີຍ, ເພິ່ນເລີ້ຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່, ບິດເບືອນຂໍ້ມູນ, ກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງດຶງ ການພິຈາລະນາເອກະສານກ່ຽວກັບວຽກງານ ທີ່ດິນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແລະ ວຽກງານອຶ່ນ ຂອງຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.​8.​ ສວຍໃຊ້ ຫຼື ນຳໃຊ້ ຊັບສິນຂອງລັດ ຫຼື ລວມໝູ່ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ຕົນເອງ, ຍາຕພີ່ນ້ອງ, ໝູ່ຄູ່, ພັກພວກ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.​

9.​ ຍັກຍອກ, ສໍ້ໂກງເອົາສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງລັດ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ.

10. ອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ປ່ຽນແປງສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ບໍ່ວ່າໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມຍັງມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ.​ ອອກໃບຕາດິນຊ້ຳຊ້ອນ, ອອກໜັງສືຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນ ທີ່ດິນບໍລິເວນນ້ຳ, ທີ່ດີນວັດທະນະທໍາ, ທີ່ດິນປ່າປ້ອງກັນ, ທີ່ດິນປ່າສະຫງວນ, ທີ່ດິນປ່າຜະລິດ, ທີ່ດິນເຂດຫວງຫ້າມຂອງລັດ.​

11. ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການຊື້-ຂາຍສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໃຫ້ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ, ຄົນຕ່າງປະເທດແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນເຊື້ອຊາດລາວ ລວມທັງການຈັດຕັ້ງຂອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ໂດຍໃສ່ຊື່ ຫຼື ບໍ່ໃສ່ຊື່ພົນລະເມືອງລາວໄວ້.​

12.​ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼື ອອກໜັງສືອະນຸຍາດ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ນ້ຳ, ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ, ອຸຕຸນີ້ຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.​

13. ເປັນນາຍໜ້າ, ທີ່ປຶກສາໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ດິນ,​ສິ່ງແວດລ້ອມ, ນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແລະ ວຽກງານອື່ນ ຂອງຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.​

14. ປອມແປງ ຫຼື ທຳລາຍຫຼັກຖານ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ບໍລິມາດ, ລາຄາຫົວໜ່ວຍ, ການປະມູນ,ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ເອກະສານ, ລາຍເຊັນ ຫຼື ຕາປະທັບ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແລະ ວຽກງານອື່ນ ຂອງຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມຊາດ​ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງການ ຍ້າຍ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ທຳລາຍ ຫຼັກເຂດແດນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

​15. ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງລັດ ແລະ ລັດຖະການ.

​16. ມີພຶດຕິກໍາອື່ນ ທີ່ມີການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.ນອກນີ້,​ ຍັງມີນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ້​ ແລະ​ ມາດຕະການປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ