ແຈ້ງການເຖິງແຮງງານລາວທີ່ມີຈຸດປະສົງຢາກກັບບ້ານ

ແຈ້ງການເຖິງ ແຮງງານສັນຊາດລາວທັງພາຍໃນແລະຕ່າງແຂວງຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຢາກກັບບ້ານ, ໂດຍໃຫ້ປະສານຫາເບີໂທທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານເທົ່ານັ້ນ, ຢ່າຫຼົງເຊື່ອກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ດີ, ບຸກຄົນທີ່ສ່ວຍໂອກາດໃນສະຖານະການວິກິດເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຢ່າງເດັດຂາດ